مقاله تاثير آموزش گروهي به شيوه هاي رفتاري و رفتاري شناختي بر عزت نفس دانشجويان دختر خوابگاه دانشگاه اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۵ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۱۱۷ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش گروهي به شيوه هاي رفتاري و رفتاري شناختي بر عزت نفس دانشجويان دختر خوابگاه دانشگاه اصفهان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عزت نفس
مقاله رويكرد رفتاري ـ شناختي و رويكرد رفتاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: باغبان ايران
جناب آقای / سرکار خانم: فاتحي زاده مريم السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش بررسي تاثير آموزش گروهي به شيوه هاي رفتاري و رفتاري شناختي بر عزت نفس دانشجويان خوابگاه دانشگاه اصفهان بوده است. به منظور دستيابي به اين هدف ۳۰ نفر از دانشجويان خوابگاه از طريق نمونه گيري داوطلبانه انتخاب شدند و به صورت تصادفي در سه گروه (دو گروه آزمايش و يك گروه گواه) قرار گرفتند. گروه هاي آزمايشي به طور جداگانه به مدت ۸ جلسه آموزش شناختي ـ رفتاري و رفتاري عزت نفس ديدند. ابزار اين پژوهش آزمون عزت نفس اليس پوپ است كه پايايي و روايي آن تاييد شده است.
نتايج تحليل واريانس حاكي از اثربخشي شيوه هاي مختلف آموزش و افزايش معنادار عزت نفس بود. به عبارت ديگر شيوه هاي رفتاري و رفتاري ـ شناختي با رويكرد گروهي باعث افزايش عزت نفس دانشجويان خوابگاه شد (P<0.005). نتايج نشان داد كه آموزش شناختي ـ رفتاري موثرتر از آموزش رفتاري بوده است و اين تاثير از نظر آماري معنادار بوده است (P<0.005). همچنين تفاوت ميانگين هاي نمرات عزت نفس سه گروه رفتاري شناختي و رفتاري و گروه گواه در پيگيري پايدار بوده است (P<0.005).