مقاله تاثير آموزش گروهي در دوران بارداري بر آگاهي و نگرش و انتخاب نوع زايمان در زنان نخست زا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۱۲۴ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش گروهي در دوران بارداري بر آگاهي و نگرش و انتخاب نوع زايمان در زنان نخست زا
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش گروهي
مقاله دوران بارداري
مقاله آگاهي
مقاله نگرش
مقاله انتخاب
مقاله نوع زايمان
مقاله زنان نخست زا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توفيقي نياكي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنش فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: مشمولي كوتنايي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: عظيمي اوريمي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يكي از دلايل افزايش عمل سزارين، عدم آگاهي مادران در انتخاب نوع زايمان است. بدين منظور، مطالعه حاضر با هدف تعيين تاثير آموزش گروهي در دوران بارداري بر آگاهي و نگرش و انتخاب نوع زايمان در زنان نخست زا مراجعه  كننده به مراكز بهداشتي- درماني قائم شهر صورت گرفت.
روش ها: اين مطالعه از نوع نيمه تجربي بود. تعداد ۱۷۰ خانم باردار نخست زا كه هيچ ممنوعيتي براي زايمان طبيعي نداشتند، انتخاب شدند. نمونه گيري چند مرحله اي و مبتني بر هدف بود. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه بود. زمان شروع آموزش از پايان هفته ۲۷ حاملگي در نظر گرفته شد و با فواصل منظم تا انتهاي بارداري ادامه يافت. پرسشنامه ها يك بار قبل از آموزش و يك بار بعد از آموزش به عنوان پيش آزمون و پس آزمون توسط واحدهاي پژوهشي تكميل شدند. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS و آمارهاي توصيفي و آزمون هاي t، ويل كاكسون و Z استفاده شد.
نتايج: تفاوت آماري معني داري بين آگاهي و نگرش زنان پس از آموزش نسبت به قبل از آن ديده شد. انتخاب نوع زايمان طبيعي، قبل و بعد از آموزش در ارجحيت بود، ولي پيگيري عملكرد زنان نشان داد كه فقط ۵۷٫۶ درصد آنها نوع زايمان طبيعي انتخاب برگزيدند. در حقيقت، قبل از آموزش، ۶۱٫۸ درصد و بعد از آن ۸۰٫۶ درصد زنان، زايمان طبيعي را انتخاب كرده بودند
تيجه گيري: آموزش در دوران بارداري در كاهش انتخاب سزارين موثر است. ايجاد امكانات و ترويج روش هاي مختلف زايمان كم درد و آموزش كاركنان زايشگاه براي انجام زايمان طبيعي مورد انتظار است.