مقاله تاثير آموزش گروهي شناختي ـ رفتاري بر استرس بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش گروهي شناختي ـ رفتاري بر استرس بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس
مقاله بيماري مولتيپل اسکلروزيس (MS)،آموزش گروهي
مقاله درمان شناختي ـ رفتاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي محمدي نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: آقايي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادي فر مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين پژوهش تعيين تاثير آموزش گروهي به شيوه شناختي ـ رفتاري بر استرس بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس (MS) و هدف فرعي آن تعيين نقش تعديل كنندگي ويژگيهاي جمعيت شناختي بر ميزان استرس آزمودني ها بود. از بين جامعه آماري که کليه بيماران مولتيپل اسکلروزيس عضو انجمن ام. اس اصفهان بودند، ۶۰ نفر به طور تصادفي انتخاب شدند و از بين آنان ۳۰ نفر که بالاترين نمره استرس را داشتند به طور تصادفي به دو گروه ۱۵ نفره تقسيم شدند .گروه آزمايش، تحت آموزش گروهي به شيوه شناختي ـ رفتاري در ۹ جلسه هفتگي قرار گرفتند و گروه كنترل هيچ مداخله اي دريافت نکردند .ابزار پژوهش دو پرسشنامه نشانه هاي فشار رواني کوپر (۱۹۸۳) و پرسشنامه محقق ساخته عوامل تنش زاي شايع در بيماران ام.اس بود که هر دو پرسشنامه در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون براي جمع آوري داده ها در مورد هر دو گروه آزمودني اجرا گرديد. نتايج تحليل کوواريانس در پرسشنامه کوپر نشان داد که آموزش گروهي شناختي ـ رفتاري موجب کاهش معنادار در ميزان استرس گروه آزمايش نسبت به گروه گواه شده است  (P<0.05) .اما نتايج تحليل کوواريانس پرسشنامه عوامل استرس زاي شايع بيماران ام. اس در کاهش شدت عوامل تنش زاي دو گروه تفاوت معناداري را نشان نداد. همچنين نتايج نشان داد که ويژگيهاي جمعيت شناختي در هر دو آزمون بر تعديل نمرات استرس آزمودني ها تاثير معناداري نداشته است.