مقاله تاثير آموزش ‌هاي فراشناختي بر عملکرد تحصيلي درس رياضي دانش‌ آموزان مقطع راهنمايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۶۷ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش ‌هاي فراشناختي بر عملکرد تحصيلي درس رياضي دانش‌ آموزان مقطع راهنمايي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فراشناخت
مقاله رياضي
مقاله عملکرد تحصيلي
مقاله يادگيري رياضي
مقاله آموزش رياضي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سراج خرمي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: برومندنسب مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: يگانه دوست عصمت
جناب آقای / سرکار خانم: رشتي سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي تاثير آموزش ‌هاي فراشناختي بر عملکرد تحصيلي درس رياضي دانش ‌آموزان مقطع راهنمايي بود. به همين منظور ۹۵ دانش آموز (۴۶ دختر و ۴۹ پسر) پايه دوم راهنمايي منطقه سردشت دزفول به روش تصادفي خوشه اي چند مرحله اي انتخاب و در دو گروه دختر و پسر آزمايش و کنترل (مجموعا ۴ گروه) قرار گرفتند. در ابتدا، جهت پيش آزمون، نمرات رياضي دانش آموزان توسط يک آزمون معلم ساخته ارزيابي گرديد. سپس به مدت ۱۲ هفته دو گروه آزمايشي دختر و پسر آموزش فراشناختي دريافت کرده، اما دو گروه کنترل دختر و پسر مطابق روش سنتي آموزش ديدند. در پايان آزمون معلم ساخته ‌اي جهت پس آزمون تهيه شده و به طور يکسان از دو گروه دختر و پسر (آزمايش و کنترل) به عمل آمد. نمرات به دست آمده از پيش ‌آزمون و پس ‌آزمون، با استفاده از آزمون تحليل واريانس دو راهه بين گروهي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. از بررسي هاي انجام شده مي توان چنين نتيجه گرفت که آموزش هاي فراشناختي در بهبود عملکرد تحصيلي درس رياضي دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمايي، موثر بوده است. از طرفي يافته ها بيانگر عدم تاثير عامل جنسيت در عملکرد تحصيلي درس رياضي دانش آموزان مقطع راهنمايي بود.