مقاله تاثير آنتي ديابتيك و آنتي ليپيدميك زنجبيل در رت هاي ديابتي شده با آلوكسان منوهيدرات و مقايسه آن با داروي گلي بن كلاميد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۷ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: تاثير آنتي ديابتيك و آنتي ليپيدميك زنجبيل در رت هاي ديابتي شده با آلوكسان منوهيدرات و مقايسه آن با داروي گلي بن كلاميد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنجبيل
مقاله قند خون
مقاله ليپيد
مقاله ديابت
مقاله گلي بن كلاميد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيردل زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ميربدل زاده رويا
جناب آقای / سرکار خانم: مدني حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ديابت شامل گروه ناهمگوني از بيماري هاي متابوليک است که مشخصه آنها افزايش قند خون و اختلال در متابوليسم کربوهيدرات، چربي و پروتئين مي باشد. در اين تحقيق تاثير هيپوگليسميك عصاره هيدروالكلي زنجبيل با داروي گليبن کلاميد مورد مقايسه قرار گرفت.
روش ها: در اين مطالعه رت ها به ۴ گروه ۱۰ تايي بصورت زير تقسيم شدند: گروه شاهد، گروه کنترل ديابتي، گروه زنجبيل و گروه گلي بن کلاميد. پس از ۴۸ ساعت، حيوانات بيهوش شده و از همه گروه ها خونگيري به عمل آمد و سطح سرمي گلوکز، ليپوپروتئين ها (HDL, LDL, VLDL)، تري گليسريد و کلسترول تام توسط کيت هاي آنزيمي بررسي شدند.
يافته ها: نتايج حاصل از آناليز واريانس نشان داد که زنجبيل توانسته ميزان سرمي گلوكز، تري گليسريد، VLDL وLDL  را در رت هاي ديابتي در مقايسه با گروه کنترل ديابتي بطور معني داري (P=0.001) کاهش دهد. کاهش گلوکز و LDL توسط زنجبيل به اندازه داروي گلي بن کلاميد و کاهش تري گليسريد و  VLDLتوسط زنجبيل بيشتر از کاهش اين مقادير توسط داروي گلي بن کلاميد بود. در ضمن زنجبيل توانست به اندازه گلي بن کلاميد HLD خون را در رت هاي ديابتي در مقايسه با گروه کنترل (P=0.001) افزايش دهد.
نتيجه گيري: با در نظرگرفتن يافته ها، مشخص مي شود که زنجبيل داراي پتانسيل بالقوه اي براي کاهش قند و چربي خون مي باشد که البته نيازمند مطالعات بيشتري است.