مقاله تاثير آنزيمهاي زايلاناز و بتاماناناز و سطوح متفاوت انرژي متابوليسمي بر عملکرد جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيره هاي بر پايه گندم و سويا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در كشاورزي پويا از صفحه ۴۰۵ تا ۴۱۵ منتشر شده است.
نام: تاثير آنزيمهاي زايلاناز و بتاماناناز و سطوح متفاوت انرژي متابوليسمي بر عملکرد جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيره هاي بر پايه گندم و سويا
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زايلاناز
مقاله بتاماناناز
مقاله عملکرد
مقاله جوجه هاي گوشتي
مقاله انرژي متابوليسمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مولايي سهيل
جناب آقای / سرکار خانم: فرودي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي كاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي و تعيين اثر آنزيم هاي زايلاناز و بتاماناناز بر عملکرد جوجه هاي گوشتي در اين تحقيق از ۳۶۰ قطعه جوجه گوشتي هيبريد تجاري راس استفاده شد. اين تحقيق در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين در سال ۸۶-۸۵ به مدت ۴۲ روز انجام شد.جوجه ها به طور تصادفي در ۸ گروه و ۲۴ پن با ۱۵ جوجه در هر پن در قالب طرح کاملا تصادفي بر اساس آزمايش فاکتوريل ۲×۲×۲ (۲ سطح انرژي متابوليسمي، دو نوع آنزيم در دو سطح مختلف) قرار گرفتند. هر کدام از تيمارها با جيره مختص خود، از يک روزگي تغذيه شدند. افزايش وزن بدن و ميزان خوراک مصرفي و ضريب تبديل غذايي در پايان هفته هاي سوم، چهارم، پنجم و ششم اندازه گيري شدند. نتايج به دست آمده از اين تحقيق نشان داد که سطح انرژي متابوليسمي هيچ گونه تاثيري بر ضريب تبديل غذايي و مصرف خوراک نداشت، اما سطح انرژي متابوليسمي بالا تاثير معني داري بر افزايش وزن داشته و باعث افزايش آن گرديد (P<0.05). وجود آنزيم بتاماناناز بيش از ساير آنزيم ها بر مصرف خوراک و افزايش وزن روزانه، اثر افزايشي داشت و در بررسي اثر متقابل انرژي متابوليسمي و آنزيم، نتايج نشان داد در بيشتر موارد، تيمارهايي که داراي آنزيم زايلاناز در سطح انرژي متابوليسمي پايين بودند باعث کاهش مصرف و تيمارهاي داراي آنزيم بتاماناناز در سطح انرژي متابوليسمي پايين، باعث افزايش مصرف گرديدند. انرژي متابوليسمي، وجود آنزيم و اثر متقابل آن ها هيچ گونه تاثير معني داري بر ميزان تلفات نداشتند.