مقاله تاثير آنزيم هاي بتاگلوكاناز و زايلاناز بر عمكرد رشد و برخي از خصوصيات دستگاه گوارش جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيره بر پايه گندم و جو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهشهاي علوم دامي (دانش كشاورزي) از صفحه ۹۷ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: تاثير آنزيم هاي بتاگلوكاناز و زايلاناز بر عمكرد رشد و برخي از خصوصيات دستگاه گوارش جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيره بر پايه گندم و جو
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنزيم
مقاله جو
مقاله جوجه گوشتي
مقاله گندم
مقاله عملكرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيرزادي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مروج حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شيوازاد محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق تاثير تغذيه جيره هاي بر پايه گندم و جو به همراه چهار نوع آنزيم تجارتي داراي فعاليت زايلاناز و بتاگلوكاناز بر عمكرد رشد و برخي از خصوصيات دستگاه گوارش جوجه هاي گوشتي مورد بررسي قرار گرفت. جيره هاي حاوي آنزيم با جيره هاي حاوي گندم و جو و يا ذرت بدون آنزيم مقايسه شدند. در كل تعداد ۲۳۴ جوجه گوشتي نر يك روزه (سويه راس ۳۰۸) به ۶ تيمار، ۳ تكرار و ۱۳ جوجه به ازاي هر واحد آزمايشي اختصاص داده شد. همه داده ها در قالب طرح بلوك هاي كاملا تصادفي آناليز شدند. در كل دوره، افزودن تمامي آنزيم ها به جيره بر پايه گندم و جو مشابه با جيره بر پايه ذرت افزايش وزن روزانه و ضريب تبديل غذايي جوجه ها را به طور معني داري (۰.۰۵>P) نسبت به جيره بر پايه گندم و جو بدون آنزيم بهبود بخشيدند. نتايج نشان داد كه مكمل آنزيمي تاثير معني داري روي وزن نسبي پانكراس، كبد، سنگدان، طول و وزن نسبي دودونوم، ژژونوم، ايليوم، سكوم و كولون ندارد، اما افزودن آنزيم به در ۴۲ روزگي جيره بر پايه گندم و جو وزن نسبي چربي بطني را بطور معني داري (۰.۰۵>P) افزايش داد. بطور كلي به نظر مي رسد كه تركيب گندم و جو يك جايگزين مناسب براي ذرت در جيره جوجه هاي گوشتي مي باشد. همچنين پرنده گان تغذيه شده با مكمل آنزيمي در كل دوره از لحاظ افزايش وزن روزانه و بهبود ضريب تبديل غذايي وضعيت مشابهي داشتند، بنابراين اولويت انتخاب آنزيم بايد بر اساس ارزش اقتصادي آن باشد.