مقاله تاثير آويلامايسين و پروبيوتيك بر رشد جبراني جوجه هاي گوشتي متعاقب تغذيه با يك جيره كم تراكم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۵۳ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: تاثير آويلامايسين و پروبيوتيك بر رشد جبراني جوجه هاي گوشتي متعاقب تغذيه با يك جيره كم تراكم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوجه گوشتي
مقاله آويلامايسين
مقاله پروبيوتيك
مقاله رشد جبراني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه علي فريبرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آزمايشي به منظور بررسي آثار آويلامايسين و پروبيوتيك بر رشد جبراني جوجه هاي گوشتي متعاقب تغذيه با يك جيره كم تراكم انجام گرفت. در اين آزمايش، ۳۰۰ قطعه جوجه گوشتي (هيبريد راس ۳۰۸) در قالب طرح كاملا تصادفي به ۴ تيمار حاوي ۵ تكرار اختصاص يافتند. در تيمار شاهد جوجه ها با جيره اي حاوي ٢٩٠٠ كيلوكالري در كيلوگرم انرژي قابل سوخت و ساز و ۲۰٫۸ درصد پروتئين مطابق با توصيه NRC تغذيه شدند. در تيمار كم تر اكم، جوجه ها از ۷ تا ۲۱ روزگي با جيره اي حاوي ٢٧٠٠ كيلوكالري در كيلوگرم انرژي قابل سوخت و ساز و ۱۹٫۴ درصد پروتئين تغذيه شدند. در تيمار سوم جوجه ها در دوره رشد جبران، ۱۰ppm آويلامايسين دريافت نمودند و در تيمار چهارم طي اين مدت، ۱۰۰ppm پروبيوتيك دريافت كردند. رقيق سازي جيره در دوره آغازين، باعث كاهش معني دار (P<0.05) ميزان اضافه وزن گرديد. در پايان دوره پرورش (۴۹ روزگي)، بيشترين وزن بدن به گروه تيمار شده با آويلامايسين اختصاص داشت، هر چند اختلاف اين گروه با گروه شاهد از لحاظ آماري معني دار نبود. البته اين اختلاف با گروه تغذيه شده با پروبيوتيك و گروه دوم (گروه بدون هر نوع محرک رشد)، از لحاظ آماري معني دار (P<0.05) بود. آزمايشي، اختلاف معني داري از نظر مصرف خوراك وجود نداشت. گروه تيمار شده با آويلامايسين، ضريب تبديل بهتري نسبت به ساير گروه هاي آزمايشي داشت كه تفاوت آن با گروه دوم (بدون محرك رشد) و گروه چهارم (دريافت كننده پروبيوتيك) از لحاظ آماري، معني دار (P<0.05) بود. درصد چربي محوطه بطني گروه شاهد، به لحاظ عددي (P>0.05) از ساير گروه هاي آزمايشي بيشتر بود. به طور کلي، آويلامايسين موجب افزايش معني دار اضافه وزن در دوره رشد جبراني گرديد.