مقاله تاثير ابعاد سرمايه اجتماعي بر امنيت مرزها، مطالعه موردي: بخش مرزي نوسود شهرستان پاوه استان كرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در فصلنامه ژئوپليتيك از صفحه ۲۵ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: تاثير ابعاد سرمايه اجتماعي بر امنيت مرزها، مطالعه موردي: بخش مرزي نوسود شهرستان پاوه استان كرمانشاه
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله اعتماد
مقاله مشاركت
مقاله امنيت مرز
مقاله نوسود
مقاله كرمانشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاليباف محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: ياري شگفتي اسلام
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان زاده لسبويي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه حفاظت و حراست از سرزمين در سراسر كره زمين براي تمام كشورها يك ارزش به حساب مي آيد. ضمانت تحقق اين امر بدون شك مديريت مرزها و داشتن مرزهايي با امنيت كامل مي باشد. امنيت بنيادي ترين نياز هر جامعه و مهمترين عامل براي دوام زندگي اجتماعي به شمار مي رود. كشور ايران داراي مرزهاي زيادي با همسايگان خود مي باشد كه ناامني آنها نگراني هايي را براي مرزنشينان و دولت مركزي به وجود آورده است. در همين راستا اهميت نقش سرمايه اجتماعي در روند توسعه جوامع، مساله اي است كه در سال هاي اخير مورد توجه بسياري از محققان قرار گرفته است. هدف اصلي اين مقاله بررسي ابعاد مختلف سرمايه اجتماعي بر امنيت مناطق مرزي مي باشد.
روش تحقيق از نوع توصيفي- تحليلي بوده است و اطلاعات به روش ميداني و با استفاده از پرسشنامه گردآوري شده است كه در نهايت اطلاعات جمع آوري شده به وسيله نرم افزار آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. يافته ها نشان مي دهد كه ساكنان اين بخش از مرز،‌ اعتماد زيادي نسبت به يكديگر دارند، جامعه نمونه، ضمن تاييد مرزهاي آرام در اين منطقه، وجود برخي ناامن هايي مانند قاچاق كالا و مشروبات الكلي را تاييد مي كنند.