مقاله تاثير ابعاد متفاوت استقلال زنان بر رفتار باروري آنها در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) از صفحه ۳۱ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: تاثير ابعاد متفاوت استقلال زنان بر رفتار باروري آنها در ايران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استقلال تصميم گيري
مقاله كاهش باروري
مقاله موقعيت و پايگاه زنان
مقاله استقلال اطلاعاتي
مقاله استقلال تحرك و جابه جايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي شوازي محمدجلال
جناب آقای / سرکار خانم: علي مندگاري مليحه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از موضوعات اساسي كنفرانس جمعيت و توسعه در قاهره؛ توانمندسازي زنان در راستاي بهداشت باروري است. فرض بر اين است كه در صورت افزايش توانمندي و استقلال زنان، نقش آن ها در تصميم گيري هاي مربوط به ازدواج و فرزندآوري بيشتر شده و به افزايش استفاده از وسايل تنظيم خانواده و در نهايت كاهش باروري منجر خواهد شد. هدف از مقاله حاضر سنجش رابطه استقلال زنان با رفتار باروري آن ها در ايران است. بدين منظور از داده هاي طرح بررسي ويژگي هاي اجتماعي و اقتصادي خانوار، سال۱۳۸۰ توسط مركز آمار ايران، بهره مي گيريم. طرح فوق تعداد ۶۹۶۰ خانوار را در كل كشور تحت پوشش قرار مي دهد و ۵۲۱۴ زن ۴۹-۱۵ ساله به طور كامل مصاحبه مي شوند كه علاوه بر ويژگي هاي اقتصادي-اجتماعي خانوار و زنان مورد مطالعه، جنبه هاي مختلف استقلال زنان با گزينه هاي متفاوتي سوال مي شود. يافته هاي اين تحقيق بيان گر اين است كه پايگاه زنان در جامعه مورد مطالعه، در مناطق شهري متفاوت از مناطق روستايي است. افزايش استقلال زنان در دو بعد اطلاعاتي و جابه جايي، رابطه اي معكوس با باروري آن ها دارد در حالي كه در ارتباط با شاخص استقلال تصميم گيري، نحوه مشاركتي اتخاذ تصميم زوج ها در موضوعات متفاوت خانوادگي، به باروري سطح پايين و افزايش ميزان استفاده از وسايل پيش گيري منجر مي شود. نتايج كلي نشان مي دهد كه زنان مستقل تر، باروري پايين تري را تجربه كرده اند.