مقاله تاثير اتصالات انگشتي و مورب بر متغيرهاي فراصوتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۷۷ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: تاثير اتصالات انگشتي و مورب بر متغيرهاي فراصوتي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متغيرهاي فراصوت
مقاله اتصال انگشتي
مقاله اتصال مورب
مقاله چوب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودي فر سپيده
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي نجفي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: غفراني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ذكي ديزجي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق ارزيابي غيرمخرب دو نوع اتصال انگشتي و مورب ساخته شده از چوب راش با روش فراصوت مورد بررسي قرار گرفت و با چوب (بدون اتصال) مقايسه شد. بدين منظور ابتدا اتصالات سالم انگشتي و مورب ساخته شدند. سپس از روش عبوري فراصوت براي ارزيابي اتصالات استفاده شد كه طي آن متغيرهاي فراصوتي شامل سرعت، ضريب تضعيف، دامنه بيشينه و ولتاژ RMS در جهات طولي و عرضي اتصال اندازه گيري شدند. كليه اندازه گيري ها در فركانس ۴۰kHz انجام شدند. نتايج نشان دادند كه در جهت عرضي اتصالات اختلاف معني داري بين متغيرهاي فراصوتي در منطقه اتصال و بدون اتصال وجود ندارد؛ اما در جهت طولي سرعت موج فراصوت در نمونه هاي بدون اتصال بيشتر از نمونه هاي داراي اتصال مورب و انگشتي است. در جهت طولي اتصال انگشتي، ضريب تضعيف به طور معني داري بيشتر و دامنه بيشينه و ولتاژ RMS به طور معني داري كمتر از اتصال مورب و چوب (بدون اتصال) مي باشد.