مقاله تاثير اجراي الگوي مراقبت پيگير بر كيفيت زندگي بيماران بعد از عمل جراحي پيوند عروق كرونر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: تاثير اجراي الگوي مراقبت پيگير بر كيفيت زندگي بيماران بعد از عمل جراحي پيوند عروق كرونر
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي مراقبت پيگير
مقاله کيفيت زندگي
مقاله پيوند عروق کرونر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي شرمه مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رزمجويي نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي مهري سهيل
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي لاري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: بزرگ‌ زاده پريسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: بيماران عروق كرونري قلبي از بيماري و عمل جراحي قلب در ابعاد مختلف تاثير مي پذيرند كه نيازهاي ويژه اي با توجه به شرايط جديد جسمي و روحي آنها ايجاد مي نمايد. اين مطالعه با هدف بررسي تاثير اجراي الگوي مراقبت پيگير بر كيفيت زندگي بيماران بعد از جراحي پيوند عروق كرونر انجام شد.
روش ها: در اين مطالعه كارآزمايي باليني دو گروهي شاهد دار، ۶۶ بيمار كه تحت عمل جراحي پيوند عروق كرونر قرار گرفته بودند به روش غيراحتمالي مبتني بر هدف انتخاب و به صورت تصادفي به دو گروه شاهد و آزمون تقسيم شده و به مدت ۲ ماه مورد بررسي قرار گرفتند. در گروه آزمون، الگوي مراقبت پيگير اجرا شد ولي در گروه شاهد هيچ گونه مداخله اي انجام نشد. كيفيت زندگي نمونه ها در هر دو گروه با استفاده از پرسش نامه سنجش كيفيت زندگي اختصاصي مك نيو در سه مرحله قبل از مداخله، يك ماه بعد و دو ماه بعد از مداخله بررسي شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون آماري آناليز واريانس با اندازه گيري مكرر و نرم افزار SPSS 15 استفاده شد.
يافته ها: ميانگين نمره هاي به دست آمده در سه حيطه پرسش نامه كيفيت زندگي مك نيو در گروه آزمون، تفاوت معني داري داشت (p<0.001). ميانگين نمرات كيفيت زندگي در گروه آزمون قبل از مداخله ۰٫۸±۴٫۲، يك ماه بعد از مداخله ۰٫۶±۴٫۶ و دو ماه بعد از مداخله ۰٫۲±۶٫۴ و در گروه شاهد نيز به ترتيب ۰٫۸±۵٫۲، ۰٫۹±۴٫۰ و ۰٫۸±۴٫۵ بود.
نتيجه گيري: اجراي مدل مراقبت پيگير روي بيماران بعد از عمل جراحي پيوند عروق كرونر، موجب بهبود كيفيت زندگي آنها مي شود.