مقاله تاثير اجراي برنامه خودمراقبتي اورم بر شاخص هاي سردرد بيماران مبتلا به ميگرن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۱۵۵ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: تاثير اجراي برنامه خودمراقبتي اورم بر شاخص هاي سردرد بيماران مبتلا به ميگرن
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سردرد ميگرني
مقاله مدل خود مراقبتي اورم
مقاله شاخص سردرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همداني زاده فرح روز
جناب آقای / سرکار خانم: محمودزاده زرندي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: اسدزندي مينو
جناب آقای / سرکار خانم: كچويي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: اين پژوهش با هدف تعيين تاثير اجراي برنامه خود مراقبتي اورم بر شاخص هاي سردرد بيماران مبتلا به ميگرن انجام شد.
مواد و روش ها: در اين كارآزمايي باليني مورد – شاهدي، ۸۳ بيمار مبتلا به ميگرن مراجعه كننده به درمانگاه داخلي اعصاب يكي از بيمارستان هاي شهر تهران در سال ۱۳۸۸ (۴۳ نفر در گروه آزمون و ۴۰ نفر در گروه شاهد) با تخصيص تصادفي در دو گروه آزمون و شاهد مورد بررسي قرار گرفتند. ابزار گردآوري اطلاعات شامل پرسش نامه اطلاعات دموگرافيك، پرسش نامه شاخص هاي سردرد ميگرني و پرسش نامه بررسي شناخت اورم، چك ليست هاي خود مراقبتي و فرم ثبت وقوع سردرد بود. براي گروه آزمون، برنامه خود مراقبتي به صورت ۴ جلسه آموزشي ۴۵- ۳۰ دقيقه اي بر اساس نيازهاي خودمراقبتي اجرا شد. شاخص هاي سردرد ميگرني (تعداد حملات، شدت و مدت سردرد) در دو مرحله، قبل و سه ماه بعد از اجراي برنامه خودمراقبتي به وسيله پرسش نامه شاخص سردرد ميگرني سنجيده شد و در پايان شاخص هاي سردرد در دو گروه مقايسه شدند. تحليل داده ها با نرم افزار  SPSS15انجام شد.
يافته ها: ميانگين تعداد دفعات، شدت و مدت حملات سردرد در گروه آزمون بعد از مداخله در مقايسه با گروه شاهد كاهش معني داري نشان داد (P<0.05).
نتيجه گيري: اجراي برنامه خودمراقبتي اورم روي بيماران مبتلا به ميگرن، موجب كاهش شاخص هاي سردرد آنان مي شود.