مقاله تاثير اجراي شيوه تک گزيني بر تنوع گياهان چوبي (مطالعه موردي: سري جنبه سرا – گيلان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله جنگل ايران از صفحه ۲۷۵ تا ۲۸۵ منتشر شده است.
نام: تاثير اجراي شيوه تک گزيني بر تنوع گياهان چوبي (مطالعه موردي: سري جنبه سرا – گيلان)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غناي گونه اي
مقاله تنوع گونه اي
مقاله شيوه تک گزيني
مقاله تيپ ممرز
مقاله تيپ راش – ممرز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسحاقي راد جواد
جناب آقای / سرکار خانم: سيدي نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زادناورودي ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش تغييرات تنوع گونه اي گياهان چوبي پس از اجراي شيوه تک گزيني در توده هاي راش، راش – ممرز و ممرز طرح جنگلداري جنبه سرا، واقع در غرب استان گيلان، بررسي شد. براي بررسي و مقايسه تغييرات تنوع گونه اي توده هاي جنگلي طي ده سال اجراي طرح، از اطلاعات برداشت شده توسط کارشناسان اداره کل منابع طبيعي استان گيلان براي تهيه طرح اوليه و تجديد نظر، استفاده شد. در اين طرح ها، آماربرداري به روش منظم تصادفي در ابتدا و انتهاي دوره ده ساله (۱۳۸۲-۱۳۷۲) انجام گرفت. ابعاد شبکه آماربرداري ۲۰۰×۱۵۰ متر، شکل قطعات نمونه دايره اي و مساحت ۱۰ آر در نظرگرفته شد. به منظور ارزيابي تنوع گونه اي در قطعات نمونه از شاخص هاي غناي گونه اي، تنوع گونه اي شانون و سيمپسون و يکنواختي شانون استفاده شد. همچنين ميانگين شاخص هاي تنوع گونه اي مختلف در هر قطعه نمونه محاسبه و براي آزمون معني دار بودن اختلاف بين ميانگين شاخص ها در دو آماربرداري، از آزمون آماري t استفاده شد. نتايج نشان داد که شاخص هاي غناي گونه اي، تنوع گونه اي شانون و سيمپسون هم در توده هاي ممرز و هم در توده هاي راش – ممرز پس از اجراي شيوه تک گزيني افزايش يافته است، اگرچه اختلاف بين ميانگين ها از نظر آماري معني دار نيست. از اين رو شيوه تک گزيني را مي توان به عنوان يک شيوه جنگل شناسي مناسب به منظور حفاظت از تنوع گونه اي در کنار توليد چوب در توده هاي راش- ممرز و توده هاي ممرز جنگل هاي طبيعي شمال کشور به کار گرفت.