مقاله تاثير اجراي طرح ترخيص بر ميزان اضطراب بيماران مبتلا به انفارکتوس ميوکارد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در كومش از صفحه ۲۷۲ تا ۲۷۸ منتشر شده است.
نام: تاثير اجراي طرح ترخيص بر ميزان اضطراب بيماران مبتلا به انفارکتوس ميوکارد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب
مقاله طرح ترخيص
مقاله انفارکتوس قلبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: محمدخان كرمانشاهي سيما
جناب آقای / سرکار خانم: الحاني فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: امروزه دومين علت مرگ و مير پس از حوادث و سرطان ها بيماري هاي قلبي و عروقي است. ابتلا به بيماري هاي عروق کرونر براي بيمار اضطراب آور است. لذا تحقيق حاضر با هدف تعيين تاثير اجراي طرح ترخيص بر ميزان اضطراب بيماران مبتلا به انفارکتوس قلبي طراحي شده است.
مواد و روش ها: اين پژوهش يک مطالعه نيمه تجربي است که در آن ۶۰ بيمار (در گروه آزمون و شاهد هر يک ۳۰ نفر) مبتلا به سکته قلبي بستري در بخش CCU بر اساس مشخصات نمونه، انتخاب و بررسي شدند. براي گروه آزمون علاوه بر اقدامات روتين بخش، برنامه ترخيص بر اساس الگوي فرآيند پرستاري به مدت ۵ جلسه در بيمارستان اجرا و به مدت ۴ هفته در منزل پيگيري شد و براي گروه شاهد برنامه روتين بخش اجرا گرديد. سپس ميزان اضطراب نمونه هاي هر دو گروه قبل از اجراي مداخله و هم چنين يک ماه پس از ترخيص با استفاده از پرسش نامه اسپيل برگر اندازه گيري شد.
يافته ها: نتايج آزمون نشان داد که قبل از اجراي طرح ترخيص، تفاوت معني داري در کاهش ميانگين نمره اضطراب موقعيتي و اضطراب کل گروه آزمون در مقايسه با گروه شاهد وجود نداشت(p>0.05) . ليکن بعد از اجراي طرح ترخيص، تفاوت معني داري در کاهش ميانگين نمره اضطراب موقعيتي و اضطراب کل گروه آزمون در مقايسه با گروه شاهد وجود داشت (P<0.05).
نتيجه گيري: اجراي طرح ترخيص سبب کاهش اضطراب بيماران مبتلا به انفارکتوس حاد ميو کارد شده است. لذا پيشنهاد مي شود برنامه ترخيص در قالب يک طرح جامع و به عنوان يک روش موثر غير دارويي و کم هزينه در کاهش اضطراب اين بيماران در کشور به کار گرفته شود.