مقاله تاثير اجراي نظام پيشنهادات بر ميزان تعهد سازماني كاركنان شاغل در بخش هاي مراقبت ويژه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه ۷ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: تاثير اجراي نظام پيشنهادات بر ميزان تعهد سازماني كاركنان شاغل در بخش هاي مراقبت ويژه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام پيشنهادات
مقاله تعهد سازماني
مقاله بخش مراقبت ويژه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالاري محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: وفادار زهره
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني رمضان
جناب آقای / سرکار خانم: خاقاني زاده مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي اميني زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: دانشمندي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: جامعه پرستاري به علت ماهيت خاص شغلي تحت فشارهاي مختلفي قرار دارد كه ضعف مديران و عدم آشنايي آنان با سبك هاي اثر بخش مديريتي اين فشارها را مضاعف مي سازد. اين مطالعه با هدف ارزيابي تاثير اجراي نظام پيشنهادات بر ميزان تعهد سازماني پرسنل شاغل در بخش هاي مراقبت ويژه انجام شد.
روش ها: اين مطالعه شبه تجربي با دو گروه آزمايش و يك گروه كنترل به روش پيش و پس آزمون به مدت سه ماه روي ۱۱۸ نفر از پرسنل شاغل در سه بخش مراقبت ويژه انجام شد. در گروه مداخله نظام پيشنهادات آموزش داده شد و به اجرا درآمد، در گروه آموزش نظام پيشنهادات فقط آموزش داده شد و در گروه كنترل هيچ گونه مداخله اي صورت نگرفت. داده ها با استفاده از مصاحبه و پرسش نامه تعهد سازماني گردآوري و با استفاده از نرم افزار SPSS 11 تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: در مرحله پس آزمون، ميانگين تعهد سازماني و ابعاد سه گانه آن در بين گروه هاي مورد مطالعه تفاوت معني داري نشان دادند (p=0.001). در مقايسه دو به دو، تفاوت در تعهد سازماني بين گروه هاي مداخله و آموزش (p=0.001) و گروه هاي مداخله و كنترل (p=0.001) معني دار بود ولي بين گروه هاي آموزش و كنترل (p<0.05) معني دار نبود. در گروه كنترل و آموزش عليرغم تفاوت جزيي در تعهد مستمر و تعهد تكليفي (متاثر از گذشت زمان)، در بعد تعهد عاطفي هيچ گونه تفاوت معني داري ايجاد نشد (p<0.05).
نتيجه گيري: استفاده از نظام پيشنهادات كه بر استفاده از نيروي فكر و انديشه و توان بالقوه پرستاران جوان در كنار تجارب با ارزش پرستاران مجرب استوار است از راهكارهاي پيشرفت و ارتقاي سيستم پرستاري است.