مقاله تاثير ادراک دشواري کار بر کيفيت زندگي پرستاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مطالعات اجتماعي – روان شناختي زنان (مطالعات زنان( از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: تاثير ادراک دشواري کار بر کيفيت زندگي پرستاران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرستار
مقاله کيفيت زندگي
مقاله تنيدگي حرفه يي
مقاله دشواري کار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: حسين چاري مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش پيش رو، به منظور پيش بيني کيفيت زندگي پرستاران و بر اساس ادراک دشواري کار انجام شده است. نمونه پژوهش را ۱۳۲ پرستار شاغل در بيمارستان هاي شهر شيراز (شامل ۱۱۴ نفر زن و ۱۸ نفر مرد) تشکيل مي دهند و براي اندازه گيري متغيرهاي پژوهش نيز ازيک پرسش نامه پژوهش گر ساخته به منظور بررسي ميزان دشواري کار و مقياس کيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني استفاده شد. پايايي ابزارها با استفاده از ضريب آلفاي کرون باخ و روايي آن ها به روش تحليل عاملي به دست آمده است.
نتايج نشان مي دهد ميزان سال هاي خدمت، پيش بيني کننده کيفيت زندگي در گروه مورد بررسي نيست و پرستاراني که دشواري کار بيش تري را ادراک مي کنند، با برخورداري کم تراز سلامت روان شناختي، نسبت به محيط زندگي خود ديدي منفي دارند. نتايج اين پژوهش با توجه به يافته هاي پژوهش گران ديگر در اين زمينه مورد بررسي قرار گرفته و پيشنهادهايي براي انجام پژوهش هاي بيش تر ارایه شده است.