مقاله تاثير ادغام بخش هاي بيمارستاني بر هزينه هاي جاري بيمارستان بوعلي تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۴۹۰ تا ۴۹۵ منتشر شده است.
نام: تاثير ادغام بخش هاي بيمارستاني بر هزينه هاي جاري بيمارستان بوعلي تهران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بخش هاي بيمارستان
مقاله هزينه هاي مراقبت هاي بهداشتي
مقاله بيمارستان ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طبيبي سيدجمال الدين
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي اباسط
جناب آقای / سرکار خانم: فرشيد پريسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بهره گيري نامطلوب،کمبود منابع و افزايش هزينه هاي بيمارستاني، باعث سنگين تر شدن کفه ترازوي هزينه ها نسبت به درآمدهاي بيمارستاني شده است. مديران با ادغام ظرفيت ها و پتانسيل ها، در راستاي استفاده بهينه و کارآمد از منابع بيمارستاني قدم برداشته اند. پژوهش حاضر با هدف مطالعه تاثير ادغام بخش هاي بيمارستاني بر هزينه هاي جاري بيمارستان بوعلي تهران انجام شد.
روش بررسي: پژوهش حاضر به صورت مقطعي-توصيفي در تابستان ۱۳۸۸ انجام گرفت. بيمارستان بوعلي شهر تهران به عنوان جامعه پژوهش و بخش هاي جراحي مردان با داخلي مردان و جراحي زنان با بخش زنان و زايمان با متوسط ضريب اشغال تخت سالانه پايين تر از ۱۶ درصد، نمونه هاي پژوهش انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها، فرم جمع آوري داده ها طراحي گرديد و پس از تاييد روايي توسط استادان صاحب نظر اطلاعات جمع آوري شد. در روش تحليل داده ها از آزمون زوجي Wilcoxon و شاخص هاي آمار توصيفي با ۹۵ درصد اطمينان استفاده گرديد.
يافته ها: ميانگين هزينه هاي جاري در سال ۱۳۸۶ قبل از ادغام بخش هاي بيمارستاني ۹۸۲، ۳۱۳٫۹۳۲٫۵۸ ريال و در سال ۱۳۸۷ پس از ادغام بخش ها ۸۶۵، ۱۹۵٫۷۵۵٫۸۳ ريال حاصل گرديد و رابطه معني داري بين هزينه هاي نيروي انساني، مواد و لوازم مصرفي، عمومي و جاري بخش هاي بيمارستاني در دو دوره قبل و بعد از ادغام بخش ها نمايان شد (در همه موارد با P<0.0001).
نتيجه گيري: در مقابل افزايش هزينه هاي بيمارستاني، دست يابي به حداکثر توليد با حداقل هزينه ها ضروري است. در چالشي نوين، راه کار ادغام منابع و استفاده کارآمد از منابع موجود مي تواند مديريت بيمارستان ها را در جلوگيري از اتلاف منابع، افزايش هزينه ها و بحران هاي مالي ياري نمايد.