مقاله تاثير ارتز اسپاينومد برخطر زمين خوردن سالمندان مبتلا به هايپرکايفوز ستون فقرات – کارآزمايي باليني يک سو کور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در طب جانباز از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: تاثير ارتز اسپاينومد برخطر زمين خوردن سالمندان مبتلا به هايپرکايفوز ستون فقرات – کارآزمايي باليني يک سو کور
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمندي
مقاله هايپرکايفوز
مقاله تعادل
مقاله ثبات پوسچرال
مقاله ارتز ستون فقرات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آزادي نيا فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: كامياب مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: بهتاش حميد
جناب آقای / سرکار خانم: وهاب كاشاني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: جواهري رامين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين مطالعه به بررسي تاثير ارتز اسپاينومد بر برخي از شاخص ‌هاي تعادلي در سالمندان مبتلا به هايپرکايفوز ستون فقرات پرداخت.
مواد و روش ‌ها: در اين مطالعه ۱۸ فرد سالمند با ميانگين سني ۶۵٫۹۶±۴٫۴ و زاويه cobb بيش ‌تر از ۵۰ درجه شرکت ‌کردند. افراد به صورت تصادفي در يکي از دو گروه ارتز اسپاينومد يا گروه کنترل قرار گرفتند. آزمون تعادليSensory Organization  و محدوده ثبات (در دو وضعيت با و بدون ارتز به صورت تصادفي) مورد بررسي قرار گرفت.
يافته‌ ها: نتايج آزمون t زوج در گروه ارتز اسپاينومد بيانگر وجود تغييرات معنادار در دو متغير نمره تعادل (p<0.0001) و کنترل جهت ‌دار (p<0.032) بود. همچنين نتايج آزمون t مستقل، اختلاف قابل‌ توجهي را بين دو گروه از نظر تاثير بر متغير نمره تعادل نشان ‌داد (p<0.0001).
بحث و نتيجه ‌گيري: نتايج اين مطالعه نشان مي ‌دهد که ارتز اسپاينومد سبب بهبود تعادل در افراد سالمند مبتلا به هايپرکايفوز ستون فقرات مي‌ شود، بهبود تعادل افراد سالمند نيز باعث کاهش خطر زمين ‌خوردن و هزينه‌ هاي ناشي از آن مي ‌شود.