مقاله تاثير ارتفاع برداشت گياه اصلي بر صفات راتونينگ ارقام مختلف برنج (.Oryza sativa L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۵۱ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: تاثير ارتفاع برداشت گياه اصلي بر صفات راتونينگ ارقام مختلف برنج (.Oryza sativa L)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله راتون
مقاله ارتفاع برداشت
مقاله ارقام
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فيروزپوري حامد
جناب آقای / سرکار خانم: مبصر حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دستان سلمان
جناب آقای / سرکار خانم: يدي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري ماليدره عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير ارتفاع برداشت بر صفات راتونينگ ارقام مختلف برنج، آزمايشي به صورت كرت ‌هاي خرد شده در قالب طرح بلوک‌ هاي کامل تصادفي در چهار تکرار اجرا شد. ارقام سنگ طارم، لاين Irton، طارم هاشمي و طارم ديلماني به عنوان عامل اصلي و ارتفاع برداشت کف ‌بر، ايستاده (برداشت با ارتفاع ۴۰ سانتي ‌متر از سطح زمين) و خواباندن (برداشت با ارتفاع ۴۰ سانتي ‌متر از سطح زمين) به عنوان عامل فرعي بودند. نتايج نشان داد که رقم سنگ طارم داراي بيشترين ارتفاع، طول خوشه، تعداد كل پنجه در کپه و عملكرد دانه بود. دليل بالاتر بودن عملکرد دانه در رقم سنگ طارم، بيشتر بودن طول خوشه و تعداد كل پنجه در کپه مي‌ باشد. بيشترين تعداد خوشه ‌چه در هر خوشه در رقم طارم هاشمي مشاهده شد. ارتفاع گياه و تعداد كل پنجه در کپه در روش ايستاده بيشترين بود. روش خواباندن بيشترين طول خوشه، درصد خوشه ‌چه ‌هاي پر شده و وزن هزار دانه را داشت. بيشترين طول برگ پرچم، تعداد خوشه در متر مربع، تعداد خوشه ‌چه در هر خوشه و عملکرد دانه مربوط به روش کف ‌بر بود. تعداد خوشه ‌چه در هر خوشه با عملکرد دانه همبستگي مثبت و بين عملکرد دانه و تعداد کل پنجه در سطح احتمال يک درصد همبستگي منفي وجود داشت. نتايج تحقيق نشان داد که رقم سنگ طارم با روش برداشت خواباندن کلش بيشترين عملکرد دانه رتون را توليد نمود.