مقاله تاثير ارتفاع بر مشخصات الياف، ترکيبات شيميايي و بازده خمير کاغذ کرافت چوب کاج بروسياي منطقه کلاله گرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم و فناوري چوب و جنگل (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: تاثير ارتفاع بر مشخصات الياف، ترکيبات شيميايي و بازده خمير کاغذ کرافت چوب کاج بروسياي منطقه کلاله گرگان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتفاع از سطح دريا
مقاله کاج بروسيا
مقاله چوب آغاز
مقاله چوب پايان
مقاله خمير کرافت و عدد کاپا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وزيري وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: ميرحسيني سيدضياالدين
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف بررسي تاثير ارتفاع از سطح دريا بر مشخصات الياف، ترکيبات شيميايي و بازده خمير کاغذ کرافت در کاج بروسيا انجام شد. نمونه برداري در سه حد ارتفاعي ۴۵۰، ۷۵۰ و ۹۶۰ متر از سطح دريا و از جنگل کاري عرب داغ که در ۲۰۰ کيلومتري شمال شرقي گرگان قرار دارد، انجام گرفت. از هر حد ارتفاعي سه پايه درخت سالم کاج بروسيا قطع شد. وابري الياف به روش فرانکلين و اندازه گيري مشخصات الياف با ميكروسكوپ نوري انجام پذيرفت. اندازه گيري درصد ترکيبات شيميايي (سلولز، ليگنين و خاکستر) و مواد استخراجي کاج بروسيا بر اساس روش هاي استاندارد TAPPI انجام شد. خمير كاغذ كرافت در شرايط با قليائيت فعال در دو سطح ۱۸ و ۲۰ درصد و در سه سطح زماني متفاوت ۶۰، ۹۰ و ۱۲۰ دقيقه تهيه گرديد. در بخش اندازه گيري هاي الياف و ترکيبات شيميايي از آناليز واريانس در قالب طرح کاملا تصادفي و براي مقايسه ميانگين ها از آزمون دانکن و در بخش بازده خمير کاغذ و عدد کاپا از آزمون فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي استفاده شد. نتايج نشان دادند که براي کاج بروسيا بين سه حد ارتفاعي ۴۵۰، ۷۵۰ و ۹۶۰ متر از سطح دريا به لحاظ مشخصات الياف چوب آغاز و چوب پايان در سطح اعتماد آماري ۵ درصد اختلاف معني داري وجود دارد. به طوري که ارتفاع ۷۵۰ و ۹۶۰ متر از سطح دريا به ترتيب بيشترين و کمترين مقدار را دارا بودند و به لحاظ ترکيبات شيميايي، كاج بروسيا ارتفاع ۷۵۰ متر از سطح دريا به طور معني داري در سطح اعتماد آماري ۵ درصد داراي سلولز بيشتري بوده و كاج بروسيا در ارتفاع ۹۶۰ متر از سطح دريا به طور معني داري در سطح اعتماد آماري ۵ درصد داراي ليگنين و مواد استخراجي بيشتري بوده ولي براي خاکستر بين سه حد ارتفاعي اختلافي مشاهده نشد. خمير کاغذ حاصل از کاج بروسيا واقع در ارتفاع ۹۶۰ متر از سطح دريا به دليل داشتن عدد کاپاي کمتر براي توليد خمير قابل رنگ بري و مقاوم تر مناسب تر است؛ ولي به شرط اين که پالايش مناسبي بر روي الياف اعمال گردد و خمير کاغذ حاصل از کاج بروسيا واقع در ارتفاع ۷۵۰ متر از سطح دريا را به دليل بازده زيادتر مي توان براي تهيه محصولات كاغذي در طيف گسترده از قبيل کارتن، کرافت لاينر و کاغذهاي بسته بندي  مورد استفاده قرار داد.