مقاله تاثير ارزشيابي از استادان بر بهبود كيفيت تدريس اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي منطقه ۱۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در علوم رفتاري از صفحه ۳۵ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: تاثير ارزشيابي از استادان بر بهبود كيفيت تدريس اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي منطقه ۱۲
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشيابي
مقاله كيفيت تدريس
مقاله اعضاي هيات علمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بني سي پريناز
جناب آقای / سرکار خانم: دلفان آذري قنبرعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با عنوان «تاثير ارزشيابي از استادان بر بهبود كيفيت تدريس اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي منطقه ۱۲» مي باشد. نوع پژوهش علي- مقايسه اي مي باشد. جامعه آماري اين پژوهش كليه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي منطقه ۱۲ كه شامل واحد بوئين زهرا، پرند، تاكستان، دماوند، رودهن، شهر قدس (شهريار) فيروزكوه، قزوين، قم، كرج، ورامين كه در نيم سال اول ۸۹-۸۸ مشغول به تحصيل مي باشند را تشكيل مي دهند. روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي ساده مي باشد كه از بين واحدهاي رودهن، دماوند، فيروزكوه، اسلام شهر از هر واحد ۱۰۰ نفر مشخص شد. در مجموع نمونه آماري شامل ۴۰۰ نفر با ۰٫۱۰ ريزش آماري كه با استفاده از جدول مورگان ۳۸۴ نفر در نظر گرفته ابزار پژوهش با عنايت به ادبيات پژوهش و تعيين مولفه هاي ارزشيابي استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ۲۵ سوالي در مقياس ۵ گزينه اي طراحي گرديده است. آلفاي كرونباخ آن ۰٫۷۳ محاسبه گرديده است.
مولفه هاي اصلي ارزشيابي استادان شامل: ۱٫ قوانين و مقررات ۲٫ روابط انساني ۳٫ شيوه تدريس ۴٫ كيفيت تدريس مي باشد. آزمون ضريب همبستگي پيرسون نشان مي دهد فرض صفر بر وجود رابطه خطي بين قوانين و مقررات و كيفيت تدريس رد مي شود و رابطه خطي بين آنها وجود دارد. بين روابط انساني و كيفيت تدريس رد مي شود و رابطه خطي و مستقيم بين آنها وجود دارد. بين شيوه تدريس و كيفيت تدريس رابطه خطي و مستقيم وجود دارد. بين قوانين و مقررات و روابط انساني رابطه خطي و مستقيم وجود دارد. بين قوانين و مقررات و شيوه تدريس رد مي شود و رابطه خطي و مستقيم بين آنها وجود دارد. آزمون فريدمن نشان مي دهد فرض صفر مبني بر يكسان بودن هر يك از مولفه ها رد نمي شود به عبارت ديگر هيچ كدام بر ديگري ارجحيت ندارد.