مقاله تاثير ارزشيابي از استادان بر بهبود کيفيت تدريس اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي منطقه ۱۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش اجتماعي از صفحه ۱۵۵ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: تاثير ارزشيابي از استادان بر بهبود کيفيت تدريس اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي منطقه ۱۲
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشيابي
مقاله کيفيت تدريس
مقاله اعضاي هيات علمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بني سي پريناز
جناب آقای / سرکار خانم: دلفان آذري قنبرعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با عنوان «تاثير ارزشيابي از استادان بر بهبود کيفيت تدريس اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي منطقه ۱۲» از نوع پژوهش علي – مقايسه اي است. جامعه آماري اين پژوهش کليه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي منطه ۱۲ شامل واحدهاي بوئين زهرا، پرند، تاکستان، دماون، رودهن، شهرقدس (شهريار)، فيروزکوه، قزوين، قم، کرج و ورامين هستند که در نيمسال اول ۸۹-۸۸ مشغول تحصيل بوده اند. روش نمونه گيري، تصادفي طبقه اي ساده است و از بين واحدهاي رودهن، دماوند، فيروزکوه و اسلام شهر از هر واحد ۱۰۰ نفر مشخص شد. در مجموع نمونه آماري شامل ۴۰۰ نفر بود با ۰٫۱۰ ريزش آماري که با استفاده از جدول مورگان ۳۸۴ نفر در نظر گرفته شدند. ابزار پژوهش با عنايت به پيشينه پژوهش و تعيين مولفه هاي ارزشيابي، پرسشنامه محقق ساخته ۲۵ سوالي با مقياس ۵ گزينه اي است. آلفاي کرونباخ آن ۰٫۷۳ محاسبه گرديده است. مولفه هاي اصلي ارزشيابي از استادان شامل: ۱٫ قوانين و مقررات، ۲٫ روابط انساني، ۳٫ شيوه تدريس، ۴٫ کيفيت تدريس است. آزمون ضريب همبستگي پيرسون نشان مي دهد، فرض صفر بر وجود رابطه خطي بين قوانين و مقررات و کيفيت تدريس تاکيد مي کند. بين روابط انساني و کيفيت رابطه، شيوه تدريس و کيفيت تدريس، قوانين و مقررات و روابط انساني رابطه مستقيم وجود دارد. بين قوانين و مقررات و شيوه تدريس نيز رابطه مستقيم وجود دارد. آزمون فريدمن نشان مي دهد فرض صفر مبني بر يکسان بودن هر يک از مؤلفه ها رد نمي شود، به عبارت ديگر هيچ يک بر ديگري ارجحيت ندارد.