مقاله تاثير ارزشيابي توصيفي بر خلاقيت و مشاركت يادگيري و عملكرد تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر پايه سوم دبستان در شهر بندرعباس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم تربيتي (مجله علوم تربيتي و روانشناسي) از صفحه ۷۹ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: تاثير ارزشيابي توصيفي بر خلاقيت و مشاركت يادگيري و عملكرد تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر پايه سوم دبستان در شهر بندرعباس
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشيابي توصيفي
مقاله ارزشيابي سنتي
مقاله مشاركت در يادگيري
مقاله خلاقيت و عملكرد تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي اقبال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه در زمينه تاثير ارزشيابي توصيفي بر خلاقيت، مشاركت يادگيري و عملكرد تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر پايه سوم دبستان در شهر بندرعباس انجام شد، كه در نظام ارزشيابي توصيفي و سنتي شركت داشتند. در اين پ‍‍ژوهش، براي نمونه گيري، از روش نمونه گيري تصادفي استفاده شده؛ و ۵۲ دانش آموز كه با روش ارزشيابي توصيفي ارز يابي شدند و ۵۰ دانش آموز كه به روش سنتي مورد ارزشيابي قرار گرفتند، به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار هاي اين پ‍‍‍ژوهش عبارت بودند از پرسشنامه خلاقيت عابدي، مصاحبه ساخت مند با معلمان در زمينه مشاركت دانش آموزان در امر يادگيري، نظم و انضباط در كلاس و چگونگي تعامل دانش آموزان با يكديگر و با معلم در كلاس و همچنين عملكرد تحصيلي آن ها در پايان سال تحصيلي بوده است. نتيجه هاي به دست آمده از تجزيه و تحليل اطلاعات نشان داد كه بين ميزان مشاركت در يادگيري دانش آموزان با روش توصيفي و سنتي تفاوت معناداري وجود دارد. اما بين پسران و دختران در روش توصيفي و سنتي تفاوت وجود ندارد. همچنين بين خلاقيت دانش آموزان با نظام ارزشيابي توصيفي و نظام ارزشيابي سنتي تفاوت معناداري وجود دارد. اما بين پسران و دختران تفاوت معناداري وجود ندارد. در بخش كيفي، نتيجه ها نشان داد كه مشاركت و فعاليت در كلاس، تعامل دانش آموزان با يكديگر و با معلم، نظم و انضباط حاكم در كلاس در گروه ارزشيابي توصيفي بيش تر از گروه ارزشيابي سنتي بوده است. همچنين، در گروه ارزشيابي توصيفي، مشاركت و فعاليت در كلاس و نظم و انضباط و تعامل با يكديگر و با هم، در بين دختران بيش تر از پسران بوده است.