مقاله تاثير ارزيابي عملكرد بالنده ساز بر عملكرد کاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه اول ۱۳۸۹ در پژوهش نامه مديريت تحول (پژوهش نامه مديريت) از صفحه ۹۰ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: تاثير ارزيابي عملكرد بالنده ساز بر عملكرد کاري
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي عملکرد بالنده ساز
مقاله عملکرد کاري
مقاله گرايش هاي استقلال طلبانه
مقاله انگيزش دروني
مقاله تعهد احساسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دعايي حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزيابي عملکرد بالنده ساز، توجه ويژه اي به عکس العمل هاي کارکنان در قبال ارزيابي دارد. در اين نوع ارزيابي، پاسخ و احساس مثبت کارکنان نسبت به ارزيابي عملکرد، نشان از موفقيت آن دارد. اين نوع ارزيابي شامل دو جزء هدف گذاري و بازخورد است. در هدف گذاري و بازخورد بالنده ساز، کارکنان اهداف و بازخورد را واضح، مرتبط و قابل درک تشخيص مي دهند. در اين تحقيق بيان مي شود كه بين دو متغير ارزيابي عملكرد بالنده ساز و عملكرد کاري، ارتباط وجود دارد و متغيرهاي تعهد سازماني، انگيزش دروني و گرايش هاي استقلال طلبانه بر اين ارتباط تاثير مي گذارند. هدف از اين تحقيق، بررسي نوع ارتباط بين ارزيابي عملکرد بالنده ساز با عملکرد شغلي مي باشد، که در يکي از سازمان هاي توليدي در ايران مورد آزمون قرار گرفته است. جهت سنجش متغيرهاي تحقيق از پرسشنامه هاي استاندارد استفاده شده و روايي و پايايي آنها سنجيده شده است. نتايج تحقيق نشان داد، براي كاركناني كه گرايش هاي استقلال طلبانه در آنها ضعيف است، ارتباط بين ارزيابي عملكرد بالنده ساز و عملكرد کاري مثبت است، اما براي كاركناني كه اينگونه گرايش هاي استقلال طلبانه در آنها قوي است، اين ارتباط منفي مي باشد. همچنين مشخص شد که انگيزش دروني شغل به عنوان عامل واسطه اي بين ارزيابي عملكرد بالنده ساز و عملكرد کاري ارتباط برقرار مي كند.