مقاله تاثير ارزيابي عملکرد اعضاي هيات علمي با کارنامه هوشمند بر بهبود عملکرد آنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فن آوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتي از صفحه ۵ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: تاثير ارزيابي عملکرد اعضاي هيات علمي با کارنامه هوشمند بر بهبود عملکرد آنان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي عملکرد
مقاله عملکرد آموزشي
مقاله عملکرد پژوهشي
مقاله عملکرد اجرايي
مقاله كارنامه هوشمند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پ‍ژوهش جهت استفاده از پتانسيل هاي علم كامپيوتر در مديريت آموزشي شكل گرفت و هدف آن بررسي تاثير آگاهي از نتايج ارزيابي عملکرد اعضاي هيات علمي به وسيله كارنامه هوشمند بر ارتقاي کيفيت فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و اجرايي آنان بود. جامعه ي مورد مطالعه شامل اعضاي هيات علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي و نمونه ي مورد مطالعه شامل ۴۸۲ نفر از جامعه مذکور بود که به دو گروه آزمايشي و کنترل بر مبناي گروه هاي همتا تقسيم شد. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، كارنامه هوشمند ارزيابي عملکرد اعضاي هيات علمي بود که پيش از اين مدل سازي و طراحي گرديده بود. پس از دريافت اطلاعات مورد نياز از گروه آزمايش و کنترل با استفاده از كارنامه هوشمند ارزيابي عملکرد اعضاي هيات علمي، کارنامه عملکرد آموزشي، پژوهشي و اجرايي براي استادان دو گروه آزمايش و کنترل صادر گرديد. کارنامه هاي گروه آزمايش براي آنان ارسال و کارنامه هاي گروه کنترل ارسال نگرديد. پس از سپري شدن يک ترم دوباره براي دو گروه کارنامه نيمسال دوم نيز صادر گرديد و تفاوت عملکرد دو گروه در قبل و بعد از دريافت کارنامه با استفاده از آزمون t مورد مقايسه قرار گرفت. نتايج نشان داد که متغير مستقل (کارنامه هوشمند) بر بهبود عملکرد آموزشي و پژوهشي اعضاي هيات علمي موثر بوده، اما بر عملکرد اجرايي تاثير معناداري نداشته است.