مقاله تاثير ازتوباکتر کروکوکوم و برادي ريزوبيوم ژاپونيکوم بر ويژگي هاي بذر سويا حاصل از شرايط کم آبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در دانش زيستي ايران از صفحه ۹ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: تاثير ازتوباکتر کروکوکوم و برادي ريزوبيوم ژاپونيکوم بر ويژگي هاي بذر سويا حاصل از شرايط کم آبي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وزن خشک گياهچه
مقاله متوسط ميزان سبز شدن روزانه
مقاله توانايي گياهچه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هادي حامد
جناب آقای / سرکار خانم: دانشيان جهانفر
جناب آقای / سرکار خانم: ضرغامي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حميدي آيدين
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرزاده احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير ازتوباکتر کروکوکوم و برادي ريزوبيوم ژاپونيکوم بر بذر سويا حاصل از شرايط کم آبي، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي در چهار تکرار اجرا گرديد. تيمارها عبارت بودند از: عامل تنش کم آبي (آبياري گياهان مادري پس از مقادير ۵۰ (آبياري مطلوب)، ۱۰۰ (تنش متوسط)، ۱۵۰ (تنش شديد) ميلي متر تبخير از تشت تبخير کلاس A، عامل رقم (ارقام منوکين، ويليامز و لاين اس.آر.اف×تي ۳) و عامل باکتري (برادي ريزوبيوم ژاپونيکوم، تلقيح توام برادي ريزوبيوم ژاپونيکوم با ازتوباکتر کروکوکوم و عدم تلقيح). نتايج نشان داد که کم آبياري گياهان مادري، مدت، سرعت و ميزان سبز شدن بذرهاي توليد شده را کاهش داد. گياهچه بذرهاي تلقيح شده با برادي ريزوبيوم ژاپونيکوم از طول بيشتري نسبت به عدم تلقيح برخوردار بود. گياهچه رشد يافته از بذرهاي حاصل از شرايط تنش متوسط، ۱۰ درصد نسبت به آبياري مطلوب، وزن خشک بيشتري داشت. تلقيح توام برادي ريزوبيوم ژاپونيکوم و ازتوباکتر کروکوکوم، متوسط زمان لازم براي سبز شدن و وزن خشک ريشه چه را افزايش داد. بذرهاي حاصل از شرايط تنش متوسط، طول گياهچه و ساقه چه بيشتري نسبت به آبياري مطلوب داشتند. بنابراين، باکتري باعث افزايش ويژگي هاي بذر حاصل از شرايط تنش متوسط گرديد و قادر به جبران اثرات تنش شديد نبود.