مقاله تاثير اسانس اسطوخدوس (لاوندر) بر شدت درد پرينه بعد از اپي زياتومي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۱۲۷ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: تاثير اسانس اسطوخدوس (لاوندر) بر شدت درد پرينه بعد از اپي زياتومي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اپي زياتومي
مقاله درد پرينه
مقاله نخست زا
مقاله اسانس اسطوخدوس
مقاله تسکين درد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهدي فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: شيخان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: مرقاتي خويي عفت السادات
جناب آقای / سرکار خانم: حقاني حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: درد متعاقب اپي زياتومي کيفيت زندگي و سلامت رواني مادر و نحوه ارتباط با نوزاد و مراقبت از وي را تحت تاثير قرار مي دهد. امروزه استفاده از مکمل درماني از جمله اسطوخدوس کاربرد ويژه اي در مامايي و پزشکي يافته است اما تحقيقات محدود و نظرات ضد و نقيضي درباره اين اسانس وجود دارد. اين مطالعه با هدف تعيين تاثير اسانس اسطوخدوس بر شدت درد زخم اپي زياتومي زنان نخست زا انجام گرديد.
مواد و روش ها: اين مطالعه کارآزمايي باليني يک سو کور، بر روي ۶۰ زن نخست زاي واجد شرايط ورود به پژوهش که جهت زايمان طبيعي به بيمارستان کمالي کرج مراجعه کرده بودند، انجام گرديد. نمونه ها به طور مستمر به روش تخصيص تصادفي در يکي از دو گروه مورد (مصرف کننده اسانس اسطوخدوس به روش حمام نشيمنگاهي) و کنترل (مصرف کننده روتين بيمارستان) قرار گرفتند. پس از زايمان، مادران گروه آزمون از اسانس روغني اسطوخدوس به روش حمام نشيمنگاهي ۲ بار در روز (هر بار ۶ قطره در ۵ ليتر آب) و گروه کنترل از روتين بيمارستان (محلول بتادين) به مدت ۵ روز استفاده کردند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه ثبت مشخصات دموگرافيک، فرم ثبت مسکن مصرفي و مقياس بصري درد (VAS) بود. ۴ ساعت، ۱۲ ساعت و ۵ روز بعد از اپي زياتومي، دو گروه از نظر شدت درد محل اپي زياتومي توسط مقياس ديداري درد بررسي شدند. داده ها با استفاده از آزمون تي مستقل و مجذور کاي توسط نرم افزار آماري SPSS ويرايش ۱۴ مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: دو گروه از نظر مشخصات دموگرافيک و ساير متغيرهاي مداخله گر، اختلاف آماري معنادار نداشتند. ميانگين نمره درد ۴ ساعت پس از اپي زياتومي در گروه اسانس اسطوخدوس ۷/۱±۷/۲ و در گروه کنترل ۵۹/۱±۲۳/۴ بود که ۵ روز پس از زايمان در گروه مطالعه ۹۴/۱±۴۳/۲ و در گروه کنترل ۷۹/۱±۶۰/۴ گزارش شد و اختلاف معنادار بود (p<0.001)، در حالي که نمره درد ۱۲ ساعت پس از اپي زياتومي در دو گروه اختلاف معناداري نشان نداد (p=0.066).
نتيجه گيري: بر اساس نتايج حاصله، استفاده از اسانس اسطوخدوس شدت درد زخم اپي زياتومي و ميزان نياز به مسکن را به ميزان قابل توجهي کاهش مي دهد.