مقاله تاثير استات سرب بر روي اندوتليوم آئورت و شريان كرونر چپ در خرگوش نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در افق دانش از صفحه ۱۰ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: تاثير استات سرب بر روي اندوتليوم آئورت و شريان كرونر چپ در خرگوش نر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استات سرب
مقاله اندوتليوم
مقاله آئورت
مقاله خرگوش
مقاله شريان كرونر چپ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حامي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم زاده عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دشتي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رجب زاده علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اثرات سوء سرب بر روي برخي از سيستم هاي بدن به اثبات رسيده است، در حالي كه تاثير سرب بر اندوتليوم رگ هاي خوني بزرگ كمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. سرب احتمالا موجب تغييرات سلولي و بافتي در اندوتليوم عروق خوني مي گردد كه به عنوان عامل شروع كننده پيدايش پلاك هاي آترواسكلروتيك و بسياري از بيماري هاي قلبي و عروقي محسوب مي شود. لذا اين پژوهش به منظور بررسي اثر استات سرب بر روي اندوتليوم آئورت و شريان كرونر چپ در خرگوش نر انجام گرفت.
روش تحقيق: براي انجام اين تحقيق تعداد ۲۰ سر خرگوش نر سفيد (وزن ۱٫۸ تا ۲ كيلوگرم، سن ۴ ماه) به طور تصادفي به دو گروه تجربي و شاهد تقسيم شدند. گروه تجربي (n=11) با تغذيه استاندارد و آب آشاميدني حاوي ۵۴۷ ppm سرب و گروه شاهد (n=9) با تغذيه استاندارد و آب آشاميدني بدون سرب به مدت ۴۰ روز تيمار شدند. سپس خرگوش ها قرباني شدند و آئورت سينه اي و شريان كرونر چپ آن ها برداشته شد. پس از آماده سازي و تهيه برش هاي ۵ ميكرومتري، نمونه ها با هماتوكسيلين- ائوزين رنگ آميزي و تغييرات مورفولوژيك سلول هاي اندوتليال آن ها با ميكروسكوپ نوري بررسي و از نمونه هاي مورد نظر، تصوير تهيه گرديد.
يافته ها: بررسي نمونه ها نشان داد كه در حيوانات گروه شاهد هيچ گونه تغيير غير طبيعي و پاتولوژيكي در اندوتليوم مشاهده نگرديد؛ در صورتي كه در سلول هاي اندوتليال هر دو شريان مورد بررسي حيوانات گروه تجربي كه سرب دريافت نموده بودند، تغييرات ريختي شامل تخريب سلول هاي اندوتليال، در معرض قرارگيري بافت ساب اندوتليال، تجمع سلول هاي خوني در سطح اندوتليوم و بافت ساب اندوتليال قابل رويت بود.
نتيجه گيري: دريافت سرب مي تواند منجر به تغييرات ريختي اندوتليوم عروق خوني گرديده به طوري كه اين تغييرات مي تواند موجب اختلالات عملكردي و در نتيجه شروع فرايند پاتوژنز آترواسكلروز گردد.