مقاله تاثير استرس بر توجه انتخابي بينايي با نگاه به عامل شخصيتي وظيفه شناسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۲۰۳ تا ۲۱۹ منتشر شده است.
نام: تاثير استرس بر توجه انتخابي بينايي با نگاه به عامل شخصيتي وظيفه شناسي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توجه انتخابي (متمرکز) بينايي
مقاله استرس
مقاله نظريه پنج عاملي شخصيت
مقاله وظيفه شناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهسواراني اميرمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: رسول زاده طباطبايي سيدكاظم
جناب آقای / سرکار خانم: الهياري عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: عشايري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: ستاري كلثوم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسي تاثير استرس بر توجه انتخابي (متمرکز) بينايي با درنظرگرفتن نقش تعديلي عامل شخصيتي وظيفه شناسي بود.
روش: تعداد ۶۰ نفر آزمودني با توجه به ضوابط غربال گري شخصيتي و عصب روانشناختي پژوهش به روش نمونه گيري تصادفي چندمرحله اي انتخاب و در سه گروه آزمايشي هم اندازه جايگزين شدند (دو گروه آزمايش و يک گروه کنترل، هر گروه ۲۰ نفر). آزمودني هاي دو گروه آزمايش ابتدا تکاليف تنش زاي شناختي را اجرا کردند و سپس توجه بينايي آنها سنجيده شد. از آزمودني هاي گروه کنترل بدون اجراي تکاليف شناختي سنجش توجه بينايي به عمل آمد. براي سنجش توجه بينايي دو شاخص تعداد خطاي شمارش و تعداد خطاي طبقه بندي محرک ها در نظر گرفته شدند. داده هاي پژوهش به كمك آزمون t براي دو گروه مستقل مورد تحليل استنباطي قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج نشان دادند که در سطح آماري ۰٫۰۰۰۱ استرس منجر به افزايش خطاهاي شمارش و طبقه بندي آزمودني ها مي شود. هم چنين مشخص شد که عامل شخصيتي وظيفه شناسي منجر به افزايش خطاهاي شمارش و طبقه بندي آزمودني ها در سطح معني داري ۰٫۰۰۰۱ مي شود.
نتيجه گيري: استرس به شکل معني داري منجر به کاهش توجه انتخابي (متمرکز) بينايي به محرک هاي خنثي شده و در اين ميان عامل شخصيتي وظيفه شناسي نيز نقش تشديدکننده اين تاثير منفي را ايفا مي نمايد.