مقاله تاثير استرس بر عملكرد مديران بخشهاي مختلف بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در طلوع بهداشت از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: تاثير استرس بر عملكرد مديران بخشهاي مختلف بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل استرس زا
مقاله عملکرد مديران
مقاله بيمارستان
مقاله تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبرعزت آبادي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عرب محمد
جناب آقای / سرکار خانم: هادي زاده فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: عسكري روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: انسانهاي سازماني در عصر حاضر با عوامل مختلف درون و برون سازماني روبرو شده و دايما شخصيت و جسم و روان آنها تحت تاثير عوامل مختلف قرار گرفته و به تدريج فرسوده مي شوند. فرسودگي جسمي و تنشهايي که بر جسم انسان سازماني وارد مي شود مشخص بوده و به راحتي قابل تشخيص و درمان است ولي فشارهايي که به روح و روان انسان سازماني وارد مي شود قابل مشاهده نبوده و به راحتي نيز قابل سنجش و درمان نيست و بدين لحاظ آثار نامطلوبي در فرسودگي نيروي انساني پرورش يافته سازمان دارد. بنابراين مقابله با استرس هاي شغلي و سازماني موجب صرفه جويي در وقت، نيرو و انرژي کارکنان شده و بهره وري فوري سازماني و بهبود عملکرد را به دنبال دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير استرس بر عملکرد مديران بخشهاي مختلف بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي تهران انجام شدهاست.
روش بررسي: اين مطالعه به روش توصيفي – تحليلي و به صورت مقطعي در سال ۱۳۸۷ انجام گرفت كه ۲۲۰ نفر از مديران بخشهاي مختلف بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران از طريق نمونه گيري مبتني بر هدف در اين مطالعه شركت نمودند. به منظور جمع آوري اطلاعات مورد نياز در اين پژوهش از يک پرسشنامه ۲۶ سوالي استفاده گرديد که پس از تعيين روايي و پايايي مورد استفاده قرار گرفت. همچنين جهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار آماري SPSS و تست هاي آماري مناسب استفاده گرديد.
يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد ۶۸٫۲ از مديران زن، ۷۲٫۸ درصد متاهل و ۴۷٫۷ درصد داراي سابقه كار بين ۱۰ تا ۲۰ سال بودند. ۹۳٫۴ درصد مديران طي ۲ سال اخير با استرس شديد مواجه شده بودند. همچنين محيط کار با ميزان (۸۴٫۵ درصد) پر فشارترين محيط براي مديران بوده و زياد بودن حجم كار با ميانگين ۵٫۳۲ و انتظارات مسوولين بالاتر با ميانگين ۵٫۲۰ بيشترين شدت استرس زايي را براي آنها داشته اند. همچنين تاثير استرس بر عملكرد نيز با سابقه كار رابطه معكوس و معني داري داشته است (p=0.01) و (r=-0.17).
بحث: بر اساس نتايج پژوهش بيشترين تاثير استرس بر عملکرد مديران، از بين رفتن تمرکز فکري آنها جهت تصميم گيري موثر، تضعيف روحيه آنها در محيط کار و کاهش کيفيت کارشان بوده اشتباه توجه به اينکه يکي از اساسي ترين کارهاي مديران تصميم گيري در سازمان است،بهره وري بالا، کيفيت مطلوب، توليد زياد، گذر از موقعيت هاي بحراني و عملکرد مطلوب و موفقيت آميز تابعي از تصميمات مناسب مي باشد که نداشتن تمرکز فکري جهت تصميم گيري موثر مي تواند نهايتا عملکرد و بهروه وري فرد و سازمان را کاهش دهد.