مقاله تاثير استفاده از«بيمار استاندارد» بر ارتقاي مهارت «گرفتن شرح حال» دانشجويان دوره مقدمات پزشکي باليني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۲۷۶ تا ۲۸۳ منتشر شده است.
نام: تاثير استفاده از«بيمار استاندارد» بر ارتقاي مهارت «گرفتن شرح حال» دانشجويان دوره مقدمات پزشکي باليني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيمار استاندارد
مقاله بيمارنما
مقاله گرفتن شرح حال
مقاله مهارت هاي ارتباطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صبوري مسيح
جناب آقای / سرکار خانم: منجمي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري فرشاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استفاده از «بيمار استاندارد» در امر آموزش مهارت گرفتن شرح حال مي تواند فرصتي براي دانشجويان فراهم کند تا نحوه برخورد اوليه با بيمار را فرا گيرند. بيمار استاندارد فردي است که مي آموزد تا چگونه نقش يک بيمار را بازي کند. هدف اين تحقيق بررسي تاثير استفاده از بيمار استاندارد بر ارتقاي مهارت گرفتن شرح حال دانشجويان دوره مقدمات پزشکي باليني (سال سوم پزشکي) مي باشد.
روش ها: در يک مطالعه نيمه تجربي، ۹۵ نفر از دانشجويان دوره مقدمات باليني دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در نيمسال تحصيلي ۸۷-۱۳۸۶ به دو گروه تقسيم شدند. گروه شاهد جلسه آموزش گرفتن شرح حال را به صورت سخنراني و گروه تجربي اين جلسه را با استفاده از بيمار استاندارد گذراندند. در پايان دوره در طي يک آزمون باليني ساختارمند عيني، مهارت گرفتن شرح حال دو گروه مورد ارزيابي قرار گرفت و ميانگين نمرات دو گروه با يکديگر مقايسه شد. همچنين نظر دانشجويان در مورد دو روش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته پايا و روا بررسي گرديد.
نتايج: اگر چه در مقايسه دو گروه از نظر مهارت گرفتن شرح حال، تفاوت معناداري در هر يک از سوالات چک ليست مشاهده نشد، ولي نمره کل گروه تجربي به طور معناداري (p<0.004) ميانگين بالاتري نسبت به گروه شاهد کسب نمود (۷٫۰۳±۱٫۳۴۹ در مقايسه با ۵٫۸±۱٫۴۷۳) اکثر دانشجويان (۸۶٫۵ درصد)، استفاده از بيمار استاندارد را روش بهتري نسبت به سخنراني مي دانستند.
نتيجه گيري: بيمار استاندارد موقعيت مناسبي را براي دانشجويان پزشکي تازه وارد فراهم مي آورد تا بتوانند مهارت هاي گرفتن شرح حال و ارتباط با بيمار را به صورت تجربي فراگيرند. پيشنهاد مي گردد از بيمار استاندارد نه تنها در آموزش گرفتن شرح حال، بلکه در آموزش معاينه فيزيکي هم استفاده شود.