مقاله تاثير استفاده از ارتز مرتعش بر تعادل ايستا در بيماران مبتلا به پارکينسون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در سالمند از صفحه ۳۷ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: تاثير استفاده از ارتز مرتعش بر تعادل ايستا در بيماران مبتلا به پارکينسون
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتز مرتعش
مقاله شاخص کلي ثبات
مقاله تعادل
مقاله بيماري پارکينسون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قصيري كاميار
جناب آقای / سرکار خانم: باوي احلام
جناب آقای / سرکار خانم: قصيري گلاويژ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: از آنجا که فرض شده اعمال تحريک ارتعاشي توسط يک ارتز مرتعش مي تواند تعادل بيماران مبتلا به پارکينسون ايديوپاتيک را بهبود بخشد، اين مطالعه با هدف ارزيابي اين فرض انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي از روش نمونه گيري غير احتمالي قضاوتي استفاده شد و تعداد ۱۴ نفر بيمار پارکينسوني (۱۲ مرد و ۲ زن) با ميانگين سني (±SD) 1.9±۹٫۵۹ سال در مطالعه شرکت نمودند. با استفاده از دستگاه تعادل بايودکس، شاخص کلي ثبات در دو وضعيت کلي چشم باز و چشم بسته و هر يک در دو شرايط موتور روشن و موتور خاموش ارتز مرتعش مورد ارزيابي قرار گرفتند. از روش آناليز واريانس و از روش تي زوجي به ترتيب جهت تعيين وجود اختلاف و مقايسه ميانگين هاي مقادير شاخص کلي ثبات در چهار وضعيت مورد ارزيابي استفاده شد.
يافته ها: آزمون آناليز واريانس وجود اختلاف معنادار بين ميانگين مقادير شاخص کلي ثبات در چهار وضعيت مورد ارزيابي را نشان داد (P=0.000). نتايج آزمون تي زوجي بهبود تعادل را در کليه وضعيتهايي که حالت چشم باز با حالت چشم بسته مورد مقايسه قرار گرفته بودند (P=0.000) و نيز در وضعيت چشم باز و موتور روشن نسبت به چشم باز و موتور خاموش نشان دادند (p=0.013). در وضعيت چشم بسته، تعادل در حالت موتور روشن از حالت موتور خاموش کمتر بود (p=0.934).
نتيجه گيري: يک ارتز جديد در توانبخشي بيماران پارکينسوني معرفي شد که مي تواند ايده هاي جديدي را در طراحي و کاربرد ارتزها معرفي کند. نتايج مطالعه موثر بودن ارتز مرتعش در بهبود تعادل بيماران پارکينسوني را در وضعيت موتور روشن نشان دادند ولي در وضعيت موتور خاموش در مورد موثر بودن آن اطمينان حاصل نشد.