مقاله تاثير استفاده از ركسارسون و باسيتراسين متيلن دي ساليسيلات در جيره بر عملكرد و خصوصيات لاشه جوجه هاي گوشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۹۷ تا ۲۰۵ منتشر شده است.
نام: تاثير استفاده از ركسارسون و باسيتراسين متيلن دي ساليسيلات در جيره بر عملكرد و خصوصيات لاشه جوجه هاي گوشتي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتي بيوتيک
مقاله رکسارسون
مقاله باسيتراسين
مقاله محرکهاي رشد
مقاله جوجه هاي گوشتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تراز زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: دستار بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين آزمايش به منظور بررسي آثار استفاده از محرك رشد ركسارسون و آنتي بيوتيك باسيتراسين متيلن دي ساليسيلات بر عملكرد جوجه هاي گوشتي انجام پذيرفت. تيمارهاي غذايي شامل جيره پايه بدون محرك رشد، جيره حاوي ركسارسون (٥٠ ميلي گرم در كيلوگرم)، جيره حاوي باسيتراسين (٥٥ ميلي گرم در كيلوگرم) و جيره حاوي تركيب ركسارسون و باسيتراسين بودند. به هر يك از تيمارهاي غذايي تعداد ٥ تكرار حاوي ١٥ قطعه جوجه گوشتي سويه تجارتي راس ٣٠٨ اختصاص يافت. داده هاي آزمايش در قالب طرح كاملا تصادفي تجزيه واريانس شدند. نتايج آزمايش نشان داد كه استفاده از محرك رشد ركسارسون و آنتي بيوتيك باسيتراسين در جيره جوجه هاي گوشتي، سبب بهبود افزايش وزن بدن و ضريب تبديل غذايي پرندگان نسبت به جيره پايه شد. در عين حال پرندگان تغذيه شده با جيره حاوي تركيب ر كسارسون و باسيتراسين داراي بيشترين افزايش وزن و مناسبترين ضريب تبديل غذايي بودند (P<0.05). وزن بدن و ضريب تبديل غذايي در گروه تغذيه شده با ركسارسون در مقايسه با جوجه هاي تغذيه شده با باسيتراسين تفاوت معني داري نداشت. هم چنين افزودن ركسارسون و آنتي بيوتيك باسيتراسين به جيره جوجه هاي گوشتي، تاثير معني داري بر مصرف خوراك نداشت. استفاده از ركسارسون و آنتي بيوتيك باسيتراسين به تنهايي در جيره جوجه هاي گوشتي، تاثيري بر تركيب لاشه جوجه هاي گوشتي نداشت. اما استفاده توام آنها سبب افزايش معني دار (P<0.05) مقدار لاشه قابل طبخ و وزن سينه جوجه هاي گوشتي در مقايسه با جيره پايه شد. بر اساس يافته هاي اين آزمايش، افزودن محرك رشد ركسارسون به جيره جوجه هاي گوشتي سبب بهبود افزايش وزن بدن و ضريب تبديل غذايي جوجه هاي گوشتي مي شود. در عين حال افزودن ركسارسون همراه با باسيتراسين تاثير مثبت بيشتري بر بهبود عملكرد و تركيب لاشه جوجه هاي گوشتي دارد.