مقاله تاثير استفاده از وارنيش فلورايد قبل و بعد از عمل بيليچينگ بر نفوذپذيري مينا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران) از صفحه ۸۷ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: تاثير استفاده از وارنيش فلورايد قبل و بعد از عمل بيليچينگ بر نفوذپذيري مينا
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سفيد کردن
مقاله نفوذپذيري مينا
مقاله فلورايدتراپي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزاكوچكي بروجني پروين
جناب آقای / سرکار خانم: مالكي پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي مرال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بسياري از مطالعات نشان داده اند که سفيد کردن دندانها باعث کاهش محتواي معدني مينا و در نتيجه باعث افزايش نفوذپذيري مينا مي شود. به همين جهت هدف از اين مطالعه بررسي تاثير استفاده از فلورايد قبل يا بعد از عمل سفيد کردن دندانها بر روي افزايش نفوذپذيري مينا مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه مداخله اي تجربي شصت دندان پره مولر سالم خارج شده انساني جمع آوري و سطوح آنها اعم از تاج و ريشه به استثناي مربعي به مساحت شش ميلي مترمربع از سطح باکال توسط لاک ناخن پوشيده و به پنج گروه ۱۲ تايي تقسيم و به مدت هفت روز در بزاق مصنوعي و در دماي ۳۷ درجه قرار گرفتند.
گروه اول (کنترل): نمونه ها تحت هيچ درماني قرار نگرفته و تنها به مدت پنج روز، در محيطي عاري از نور، در محلول نيترات نقره %۵۰ غوطه ور شدند.
گروه دوم: نمونه ها، تحت عمل سفيد کردن با کارباميدپراکسايد %۴۵ قرار گرفتند.
گروه سوم: نمونه ها تحت درمان با وارنيش سديم فلورايد قرار گرفتند.
گروه چهارم: تمام مراحل شبيه گروه دوم بود و نمونه ها پس از پنج روز نگهداري در بزاق مصنوعي مانند گروه سوم و پنجم فلورايدتراپي شدند.
گروه پنجم: تمام مراحل شبيه گروه چهارم بود با اين تفاوت که فلورايدتراپي، قبل از عمل سفيدکردن نمونه ها انجام گرفت.
تمامي نمونه ها در آخر به مدت پنج روز، در محيطي عاري از نور، در محلول نيترات نقره %۵۰ غوطه ور شدند. کليه نمونه ها در جهت باکولينگوالي و طولي برش داده شده و به مدت شش ساعت در داروي ظهور قرار گرفتند و سپس نفوذ رنگ، توسط استريوميکروسکوپ و دوربين ديجيتال اندازه گيري شد. آناليز داده ها با نرم افزار SPSS و آزمون ANOVA  و پس آزمون DUNN انجام گرفت.
يافته ها: در اين مطالعه ميانگين نفوذ رنگ در مينا به ترتيب در گروه ۱ به عنوان گروه
 کنترل ۳۴۵/۳۲، گروه ۲ به عنوان گروه سفيد شده ۱۲/۱۳۸۲، گروه ۳ به عنوان گروه فلورايدتراپي شده ۷۵/۱۴۳، گروه ۴ به عنوان گروهي که ابتدا سفيد و سپس فلورايدتراپي شده ۵۶/۷۶۵ و در گروه ۵ که ابتدا فلورايدتراپي و سپس سفيد شده ۲۶/۹۱۸ ميکرون به دست آمد. اين نتايج نشان داد که عمل سفيد کردن دندانها به طور معني داري باعث افزايش نفوذپذيري مينا مي گردد، اما دندانهايي که پس از سفيد شدن، تحت درمان با فلورايد قرار گرفته بودند،اين افزايش نفوذپذيري را به صورت کمتري نشان دادند.
نتيجه گيري: در روند سفيد کردن دندانها فلورايد تراپي، بعد از عمل سفيد کردن باعث کاهش نفوذپذيري مينا مي شود.