مقاله تاثير استفاده از واكسن ها و داروهاي ضد كوكسيديوز بر ضايعات روده اي و برخي از پارامترهاي بيوشيميايي سرم در جوجه هاي گوشتي در آلودگي تجربي به كوكسيديوز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۱۸۵ تا ۱۹۱ منتشر شده است.
نام: تاثير استفاده از واكسن ها و داروهاي ضد كوكسيديوز بر ضايعات روده اي و برخي از پارامترهاي بيوشيميايي سرم در جوجه هاي گوشتي در آلودگي تجربي به كوكسيديوز
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كوكسيديوز
مقاله كوكسيديواستات
مقاله واكسن كوكسيديوز
مقاله پارامترهاي بيوشيميايي
مقاله جوجه هاي گوشتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجب ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: بزرگمهري فرد محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: خاكي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: مديرصانعي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: شجاع دوست بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: كيايي سيدمحمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كوكسيديوز مهمترين بيماري انگلي در طيور مي باشد. از آنجايي كه استفاده از داروهاي ضدكوكسيديايي يا واكسيناسيون به عنوان متداول ترين روش هاي پيشگيري از اين بيماري مورد توجه مي باشند، به منظور مقايسه تاثير اين روش ها در پيشگيري از بيماري، آزمايشي تجربي انجام شد. در اين بررسي تعداد ۹۶۰ قطعه جوجه گوشتي نر يك روزه از سويه تجاري Ross بطور تصادفي به هشت گروه آزمايشي مساوي تقسيم شده و در طول دوره آزمايش با جيره غذايي با فرمول يكسان تغذيه شد. به جيره غذايي دو گروه آزمايشي سوم و چهارم به ترتيب دو داروي سالينومايسين و ديكلازوريل اضافه گرديد. جوجه هاي گروه هاي پنجم تا هشتم در سن پنج روزگي به ترتيب چهارواكسن LivacoxParacoxLivacox T و Iracox را همراه با آب آشاميدني دريافت نمودند. جوجه هاي تمام گروه هاي آزمايشي به غير از گروه اول، در سن ۲۶ روزگي و از راه دهاني با سوسپانسيون حاوي مخلوطي از چهارگونه ايمرياي ماكيان آلوده شدند. از سن ۲۸ روزگي، در هر هفته از تعداد ۱۵ جوجه از هر گروه‌، نمونه خون تهيه و ميزان بتاكاروتن، گلوبولين، آلبومين، نسبت آلبومين به گلوبولين، ويتامين A، بتاكاروتن و پروتئين تام در سرم اندازه گيري گرديد. يك هفته پس از ايجاد آلودگي تجربي، از هر گروه تعداد ۶ قطعه جوجه انتخاب و شدت جراحات روده اي در آنها بررسي گرديد. نتايج حاصل نشان دادند بيشترين مقدار ويتامين A در سرم مربوط به گروه هاي دريافت كننده دارو بوده، در گروه هاي دريافت كننده واكسن، ميزان ويتامين A كمتر از گروه شاهد منفي (غيرآلوده) و گروه هاي دريافت كننده دارو بوده است. ميزان بتاكاروتن سرم در گروه شاهد منفي بالاتر از گروه هاي آلوده شده بوده است. در مورد ساير پارامترهاي بيوشيميايي سرم اختلاف معني داري بين گروه ها مشاهده نگرديد. با توجه به بررسي انجام گرفته مي توان نتيجه گرفت كه مقادير ويتامين A و بتاكاروتن مي توانند به عنوان مهمترين پارامترهاي بيوشيميايي سرم در جوجه هاي گوشتي مبتلا به كوكسيديوز مورد توجه قرار گيرند.