مقاله تاثير استفاده از پيش تيمارهاي فيزيکي و شيميايي بر خصوصيات کيفي و حسي توت سفيد خشک شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه ۵۵ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: تاثير استفاده از پيش تيمارهاي فيزيکي و شيميايي بر خصوصيات کيفي و حسي توت سفيد خشک شده
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توت سفيد درختي
مقاله خشک کن کابيني
مقاله پيش تيمار
مقاله خصوصيات کيفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قيافه داوودي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نيك خواه شهره
جناب آقای / سرکار خانم: سيديعقوبي امين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش توت سفيد با استفاده از پيش تيمارهاي فيزيکي و شيميايي با خشک کن کابيني خشک گرديد. خواص کيفي، حسي و رئولوژيکي توت خشک اندازه گيري گرديد. طرح آماري ، آزمايش کاملا تصادفي با ۱۰ تيمار و سه تکرار بود. ميانگين ها با آزمون دانکن مورد مقايسه قرار گرفتند. نتايج نشان داد که تيمار توت سفيد با کلرور کلسيم ۱ درصد + متابي سولفيت پتاسيم ۰٫۵ درصد سبب شد که حداقل ميزان رنگ قهوه اي در توت خشک توليد شود. ميزان جذب مجدد آب در توت خشک سفيد تيمار شده با اتيل اولئات ۲ درصد به ميزان حداکثر بود .نتايج بدست آمده از تست ارگانولپتيک نشان داد که در ميوه توت تيمار شده با متابي سولفيت پتاسيم ۰٫۵ درصد + اتيل اولئات ۲ درصد امتياز ظاهر عمومي در توت خشک شده در حداکثر خود بود حداکثر امتياز بافت در توت خشک تيمار شده با کلرور کلسيم ۱ درصد + اتيل اولئات ۲ درصد مشاهده شد. حداکثر امتياز رنگ در تيمارهاي متابي سولفيت پتاسيم ۵/۰ درصد + اتيل اولئات ۲ درصد وجود داشت. حداکثر امتياز بو در تيمارهاي اسيد سيتريک ۱ درصد + اتيل اولئات ۲ درصد و اسيد اسکوربيک ۱ درصد + اتيل اولئات ۲ درصد مشاهده شد. حداکثر امتياز طعم در تيمار کلرور کلسيم ۱ درصد + اتيل اولئات ۲ درصد وجود داشت. به طور کلي از ميان پيش تيمار هاي اعمال شده، محلول هاي اتيل اولئات ۲ درصد، اسيد سيتريک ۱ درصد + اتيل اولئات ۲ درصد، اسيد اسکوربيک۱ درصد + اتيل اولئات ۲ درصد، متابي سولفيت پتاسيم ۵/۰ درصد + اتيل اولئات ۲ درصد و کلرور کلسيم ۱ درصد + اتيل اولئات ۲ درصد، بهترين تيمار ها جهت حفظ خصوصيات کيفي و حسي توت سفيد خشک شده هستند.