مقاله تاثير استفاده از کتابچه آموزشي بخش قلب بر وضعيت آموزش دانشجويان در دانشگاه علوم پزشکي بيرجند ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۲۸۴ تا ۲۹۲ منتشر شده است.
نام: تاثير استفاده از کتابچه آموزشي بخش قلب بر وضعيت آموزش دانشجويان در دانشگاه علوم پزشکي بيرجند ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش باليني
مقاله بخش قلب
مقاله كارآموز
مقاله كارورز
مقاله کتابچه آموزشي دانشجو (log book)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي طوبي
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاري بنفشه
جناب آقای / سرکار خانم: خزاعي طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: سياح زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مهارت در انجام اقدامات باليني از ضروريات حرفه پزشکي است. کسب صلاحيت لازم در انجام مهارت هاي باليني مستلزم صرف زمان، شکيبايي و تمرين در يک بستر مناسب است. log book کتابچه آموزشي است که در آن مهارت هايي که دانشجو بايد ياد بگيرد فهرست مي شود. اين مهارت ها با نظر اساتيد هر بخش و بر اساس اهداف آموزشي ملي تنظيم شده و به کمک آن مي توان فرآيند آموزش را به طور مداوم ارزشيابي نمود. مطالعه حاضر براي تعيين تاثير استفاده ازکتابچه آموزشي بر يادگيري مهارت هاي باليني بخش قلب انجام شده است.
روش ها: اين مطالعه نيمه تجربي در سال ۱۳۸۷-۱۳۸۶ بر روي ۶۰ نفر کارآموزان و کارورزاني که بخش قلب را مي گذراندند صورت گرفت. دوره اول دانشجوياني که وارد بخش قلب شدند به عنوان گروه شاهد انتخاب و مهارت هاي باليني بخش را به روش معمول آموزش ديدند، دوره دوم دانشجويان در ابتدا کتابچه آموزشي که براساس اهداف بخش قلب تنظيم شده بود؛ در اختيارشان قرار گرفته و توضيحات لازم داده شد. دانشجويان در طول دوره ملزم به پر کردن قسمت هاي مختلف آن و تاييد توسط استاد مربوطه بودند، محتواي آموزشي هر دو گروه يکسان بود. در پايان دوره دانشجويان هر دو گروه توسط چک ليست مربوط به هر مهارت توسط استاد مربوطه مورد ارزشيابي قرار گرفتند و نمرات هر مهارت جداگانه جمع زده شد. ميانگين نمرات مهارت هاي گروه مداخله و شاهد از طريق آزمون t مقايسه شد.
نتايج: ميانگين نمرات تمام مهارت هاي کسب شده توسط کارآموزان و کارورزان در گروه مداخله به طور معناداري بيشتر از گروه شاهد بود (a<0.05). علاوه بر مقايسه ميانگين نمرات، نمرات کل مهارت هاي کارآموزان و کارورزان در دو گروه جمع زده و به صورت کيفي رتبه بندي گرديد که گروه شاهد در حد متوسط و گروه مداخله در حد خوب ارزيابي گرديدند.
نتيجه گيري: مشخص نمودن اهداف آموزشي و دادن خط مشي از طريق کتابچه آموزشي مي تواند الگوي موثري براي راهنمايي دانشجويان در جهت اهداف باليني و بهبود کيفيت آموزش مهارت ها باشد.