مقاله تاثير استفاده از کلينوپتيلوليت (زئوليت) بر مجموع ازت هاي فرار (TVN) آرد ماهي کيلکا در طول نگهداري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در شيلات از صفحه ۱۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: تاثير استفاده از کلينوپتيلوليت (زئوليت) بر مجموع ازت هاي فرار (TVN) آرد ماهي کيلکا در طول نگهداري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرد ماهي کيلکا
مقاله افزودني
مقاله کلينوپتيلوليت (زئوليت)
مقاله مجموع ازت فرار (TVN)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خادمي شورمستي داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: فهيم دژبان ياسمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آرد ماهي بهترين منبع پروتئين حيواني در تغذيه آبزيان به شمار مي رود. احتمال فساد آرد ماهي به دليل در برداشتن عناصر مغذي زياد است. روش هاي متعددي از جمله به کارگيري برخي افزودني ها به منظور حفظ کيفيت آن مورد استفاده قرار مي گيرد. اين تحقيق به منظور بررسي تاثير کلينوپتيلوليت (زئوليت) به عنوان يک افزودني بر مجموع ازت هاي فرار (TVN) آرد ماهي کيلکا به مورد اجرا گذاشته شد. در اين آزمايش چهار تيمار شامل تيمار شاهد (آرد ماهي فاقد کلينوپتيلوليت) و تيمارهاي حاوي ۲، ۴ و ۶ درصد کلينوپتيلوليت (زئوليت) حرارت داده شده و آميخته با آرد ماهي كيلكا و ۶ تکرار در هر تيمار مورد استفاده قرار گرفت. تيمارها در کيسه هاي نايلوني زيپ دار بسته بندي شدند. مجموع ازت هاي فرار (TVN) با استفاده از روش (AOAC, 2000) بلافاصله پس از اختلاط و سپس در فازهاي زماني ۴، ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲ هفته پس از اختلاط با آرد ماهي كيلكا، اندازه گيري شدند. داده ها با استفاده از بسته نرم افزار آماري MSTATC (version 1) در قالب طرح آماري کاملا تصادفي آناليز شده و ميانگين داده ها با استفاده از آزمون چند دامنه اي دانکن مورد مقايسه قرار گرفتند. نتايج نشان داد که استفاده از سطوح مختلف کلينوپتيلوليت (زئوليت) به طور معني داري (P<0.05) موجب کاهش TVN آرد ماهي كيلكا شد. کمترين (۵۴٫۸۳ ميلي گرم درصدگرم) و بيشترين (۷۶٫۵۳ ميلي گرم درصدگرم) مقدار TVN به ترتيب در تيمار حاوي ۴ درصد کلينوپتيلوليت (زئوليت) آميخته با آرد ماهي کيلکا و تيمار شاهد بود.