مقاله تاثير استفاده از گردنبند طبي بر تعادل ايستادن در حالتهاي مختلف سر و گردن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در توانبخشي از صفحه ۷۳ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: تاثير استفاده از گردنبند طبي بر تعادل ايستادن در حالتهاي مختلف سر و گردن
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردنبند طبي
مقاله خم کردن به عقب سر و گردن
مقاله ثبات وضعيتي
مقاله تعادل
مقاله وضعيت خنثي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي ايمان
جناب آقای / سرکار خانم: رازقي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده شهره
جناب آقای / سرکار خانم: قائم هاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: عليرغم استفاده گسترده از گردنبند طبي، هنوز اطلاعات کاملي از تاثير احتمالي آن بر روي ثبات وضعيتي وجود ندارد. هدف اين مطالعه بررسي تاثير استفاده از گردنبند طبي در وضعيت هاي خنثي (نوترال) و «خم کردن به عقب» (اکستانسيون) سر و گردن بر روي تعادل ايستادن است.
روش بررسي: در اين مطالعه مداخله اي شبه تجربي، ۳۶ دانشجوي سالم به روش ساده از نمونه هاي در دسترس انتخاب و ميانگين جابجايي و سرعت نوسان مرکز فشار در جهت جلو- عقب، جانبي و کل، با استفاده از صفحه نيرو در ۴ وضعيت مختلف ايستادن شامل وضعيت خنثي و ۲۰ درجه خم سر و گردن به عقب، با استفاده از گردنبند طبي و بدون آن اندازه گيري گرديد. داده هاي حاصل با استفاده از آزمون آماري تي زوجي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: سرعت نوسان جانبي در وضعيت ۲۰ درجه خم شدن سر و گردن به عقب با استفاده از گردنبند طبي در مقايسه با وضعيت خنثي و بدون استفاده از آن، به طور معناداري (P=0.043) افزايش يافت، ولي ديگر متغيرهاي تعادل در اين وضعيت افزايش معناداري نداشتند. هيچگونه تفاوت معناداري بين متغير هاي مختلف تعادل در وضعيت خنثي سر و گردن، با استفاده از گردنبند طبي و بدون استفاده از آن ديده نشد. همچنين کاهش معناداري در ثبات وضعي در حالت ۲۰ درجه مايل شدن سر و گردن به عقب وجود نداشت.
نتيجه گيري: استفاده از گردنبند طبي در حالت به عقب خم کردن (اکستانسيون) سر و گردن باعث کاهش ثبات وضعي مي گردد، درحالي که استفاده از آن در وضعيت خنثي (نوترال) تاثير حادي بر ثبات وضعي ندارد.