مقاله تاثير استقرار پايگاه فوريت هاي پزشکي در ايستگاه هاي متروي تهران بر کيفيت ارايه خدمات مسافري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در امداد و نجات از صفحه ۴۳ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: تاثير استقرار پايگاه فوريت هاي پزشکي در ايستگاه هاي متروي تهران بر کيفيت ارايه خدمات مسافري
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشتري
مقاله پايگاه فوريتهاي پزشکي
مقاله ايستگاه هاي اصلي و فرعي مترو
مقاله کيفيت
مقاله خدمات مسافر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قره جه منصور
جناب آقای / سرکار خانم: طبيبي سيدجمال الدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نظر به گسترش روزافزون جمعيت کلان شهرهاي جهان و اهميت توسعه شبکه حمل و نقل عمومي و نيز نقش مترو در جابجايي حجم وسيعي از مسافران در شهرها، ارايه خدمات درماني به مسافران و پرسنل آسيب ديده در حداقل زمان ممکن، جزء اهداف اصلي ارايه خدمات برتر مي باشد. اين پژوهش با هدف بررسي ميزان تاثير پايگاه فوريت هاي پزشکي در ايستگاههاي شرکت مترو تهران بر کيفيت ارايه خدمات مسافري انجام گرفته است.
روش ها: پژوهش مقطعي و موردي حاضر، ۴۰۲ نفر شامل ۳۷ نفر از پرسنل اورژانس، ۱۸۵ نفر به ايستگاههاي اصلي و ۱۸۰ نفر مراجعين به ايستگاههاي فرعي به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار پژوهش سه نوع پرسشنامه به تفکيک جامعه پژوهش، که روايي هريک با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ به تاييد رسيد (پرسنل اورژانس ۸۲٫۰، مراجعين به ايستگاه اصلي و فرعي ۰٫۰۹). امتيازدهي به سوالات پرسشنامه بر اساس نظام پنج گزينه اي ليکرت و وزن دهي به سوالات بر طبق نظر کارشناسان خبره اين صنعت، تعيين گرديد.
يافته ها: از نظر پرسنل اورژانس شاخص کيفيت “خدمات رساني “(P=0.004)، از نظر مراجعين به ايستگاه اصلي، کيفيت “انتقال” (P=0.027) و از نظر مراجعين به ايستگاه فرعي کيفيت پذيرش” (P=0.041) از عوامل اساسي رضايت تلقي مي گردد. در ايستگاه اصلي رضايتمندي بيش از مراجعين به ايستگاه فرعي است (P=0.000) و رضايت مسافرين بيش از پرسنل مراجعه کننده به پايگاه فوريتهاي پزشکي مي باشد (P=0.012).
نتيجه گيري: طبق نتايج اين پژوهش ايجاد پايگاه فوريتهاي پزشکي با وجود اينکه نقش کمتري در رضايت پرسنل مراجعه کننده به اين مراکز نسبت به مسافرين داشته است، از عوامل اصلي رضايت مراجعين به ايستگاه هاي اصلي بوده و تاثير زيادي در کيفيت ارايه خدمات مسافري دارد.