مقاله تاثير اسموپرايمينگ (آماده سازي اسمزي بذر) بر صفات جوانه زني بذر چهار گونه گياه مرتعي تحت تنش خشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مرتع از صفحه ۴۷۹ تا ۴۹۰ منتشر شده است.
نام: تاثير اسموپرايمينگ (آماده سازي اسمزي بذر) بر صفات جوانه زني بذر چهار گونه گياه مرتعي تحت تنش خشکي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Agropyron desertorum؛ Bromus inermis؛ Lolium prenne؛ Secale montanum؛ تنش خشکي و اسمو پرايمينگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهسوند كبري
جناب آقای / سرکار خانم: توكل افشاري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: چايي چي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه با هدف ارزيابي اثر تيمار اسموپرايمينگ بر تحمل به تنش خشکي بر روي ۴ گونه مرتعي علف گندمي (Agropyron desertorum) علف پشمکي (Bromus inermis)، چچم دائمي (Lolium prenne) و چاودار کوهي (Secale montanum) انجام گرفت. اين مطالعه به صورت آزمايش فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي در ۳ تکرار و ۳ مرحله آزمايش انجام شد. با استفاده از محلول پلي اتيلن گليکول ۶۰۰۰ در سطوح -۸، -۱۲ و -۱۶ بار تنش خشکي در آزمايشگاه بر روي بذرهاي پرايم شده در سطوح بهينه غلظت و زمان (بهترين غلظت براي همه بذور -۸ بار و بهترين زمان براي علف گندمي و چچم ۴۸ و براي علف پشمکي و چاودار ۲۴ ساعت بود) و بذرهاي پرايم نشده اعمال و درصد و سرعت جوانه زني و طول و وزن خشک ريشه چه و ساقه چه اندازه گيري و با شاهد مقايسه شد. اثرات متقابل براي گياه و پرايم و همچنين خشکي، پرايم و گياه و خشکي در سطح احتمال ۰٫۰۱ معني دار شد. هر چهار گياه مرتعي بالاترين درصد و سرعت جوانه زني را در سطح صفر (شاهد) و پايين ترين درصد و سرعت جوانه زني را در سطح خشکي -۱۶ بار داشتند. همچنين درصد و سرعت جوانه زني هر چهار گياه مرتعي در سطح پرايم شده بالاتر از سطح پرايم نشده مشاهده شد.