مقاله تاثير اسيد ساليسيليک بر توليد آتروپين در کشت کالوس گياه .Datura metel L که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم دارويي (pharmaceutical sciences) از صفحه ۲۹ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: تاثير اسيد ساليسيليک بر توليد آتروپين در کشت کالوس گياه .Datura metel L
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Datura metel
مقاله کالوس
مقاله اسيد ساليسيليک
مقاله آتروپين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زنگنه وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احسان پور علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: داتورا متل (Datura metel) حاوي آتروپين با خاصيت آنتي کلينرژيکي است. تيمار با اليسيتورها يکي از راههاي افزايش توليد متابوليتهاي ثانويه در محيط کشت سلولهاي گياهي مي باشد. در اين مطالعه تاثير اسيد ساليسيليک بر ميزان توليد آتروپين در کشت کالوس گياه داتورا مورد بررسي قرار گرفت.
روشها: ابتدا دانه رستهاي گياه جهت تهيه كالوس به محيط کشت موراشيگ و اسکوگ (MS) منتقل شدند. کالوسهاي بدست آمده در محيط کشت حاوي غلظتهاي مختلف اسيد ساليسيليک وا كشت شدند. کالوسهاي هر تيمار به صورت خشک و تر توزين شدند . آناليز آتروپين به روش HPLC انجام گرفت.
يافته ها: تفاوت معني داري در وزن کالوسهاي تازه نمونه تيمار در مقايسه با شاهد مشاهده نگرديد. اما وزن کالوسهاي خشک شده تيماردر غلظتهاي ۲۵ ، ۵۰ و ۲۰۰ ميکرو مولار اسيد ساليسيليک در مقايسه با نمونه شاهد افزايش نشان داد. اسيد ساليسيليک بر توليد آتروپين اثري نداشت.
نتيجه گيري: اسيد ساليسيليک مي تواند فعاليت متابوليسم اوليه را در کالوسها ي داتورا تحريک كند ولي با توجه به عدم تاثير آن بر توليد آتروپين به نظر ميرسد که تاثير آن به ماهيت ترکيب هدف و ژنتيك گياه بستگي دارد.