مقاله تاثير اسپلينت دورسال مچ دست بر سندرم تونل كارپال بر اساس مطالعه هدايت عصب حرکتي مدين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در پژوهش در علوم توانبخشي از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: تاثير اسپلينت دورسال مچ دست بر سندرم تونل كارپال بر اساس مطالعه هدايت عصب حرکتي مدين
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم تونل كارپال
مقاله اسپيلنت دورسال مچ
مقاله سرعت هدايت عصبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: رييسي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سندرم تونل كارپال يكي از شايع ترين نوروپاتيهاي اندام فوقاني است كه در اثر گيرافتادن عصب مدين در مچ ايجاد مي شود. در اين تحقيق به بررسي نوع جديدي از اسپيلنت (اسپيلنت دورسال مچ دست) در مقايسه با نوع مرسوم (اسپيلنت پالمار) بر اساس پارامترهاي الكترودياگنوزيس پرداخته شده است.
روش بررسي: به منظور انجام يك مطالعه نيمه تجربي از نوع كارآزمايي باليني قبل و بعد، ۲۲ بيمار زن مبتلا به CTS خفيف يا متوسط مورد ارزيابي قرار گرفتند. بيماران مبتلا به CTS درمان نشده كه با انجام تست هاي الكترودياگنوزتيك، مبتلا به نوع خفيف يا متوسط شناخته مي شدند، به طور تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. يك گروه (۱۲ نفر)، اسپيلنت دورسال مچ دست و گروه ديگر (۱۰ نفر) اسپيلنت پالمار مچ دست (هر دو در وضعيت نوترال مچ) دريافت نمودند و يك بار قبل از مداخله درماني و بار ديگر به فاصله زماني ۴ هفته پس از مداخله درماني، مورد ارزيابي توسط تست هاي الكترودياگنوزتيك قرار گرفتند. متغيرهاي موردبررسي شامل تاخير هدايت حرکتي ديستال عصب مدين، آمپليتود و سرعت هدايت عصب حرکتي بود. به منظور آناليز داده هاي مطالعه از آزمون هاي كولموگروف اسميرونوف، T مستقل و زوج شده استفاده شد.
يافته ها: نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه پارامترهاي هدايت عصب حرکتي مدين در هر دو گروه پالمار و دورسال پس از مداخله ۴ هفته اي تغيير قابل ملاحظه اي در جهت بهبود داشته است ((p<0.05. همچنين مقايسه پارامترهاي الكترودياگنوزيس حرکتي بين دو گروه پس از ۴ هفته اختلاف معناداري را نشان نداد (p<0.05).
نتيجه گيري: مطالعه حاضر نشان داد كه به لحاظ علايم الكترودياگنوزيس حرکتي عصب مدين، هر دواسپلينت دورسال مچ دست و اسپلينت كوكاپ مرسوم در بهبود سندرم تونل كارپال تاثير مثبت دارند.