مقاله تاثير اصوات انفجاري ناشي از شليک گلوله بر آستانه شنوايي سربازان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۸۴ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: تاثير اصوات انفجاري ناشي از شليک گلوله بر آستانه شنوايي سربازان
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضربه صوتي
مقاله کاهش شنوايي
مقاله اوديومتري تونال
مقاله تيراندازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجدي نسب منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: مجاني عبدالعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صداي زياد در محيط يا زندگي مي تواند به تاثيرات نامطلوب فراواني بر روي افراد منجر شود که احتمالا واضح ترين آنها کاهش شنوايي است. اين مطالعه مداخله اي با هدف تعيين تاثير اصوات انفجاري ناشي از شليک گلوله بر تغييرات آستانه شنوايي بر روي ۶۵ سرباز لشگر ۱۶ زرهي قزوين انجام شد. ميزان شنوايي در سربازاني که از نظر شنوايي سالم بودند قبل و پس از تيراندازي در بسامد هاي مختلف در هر دو گوش راست و چپ بررسي شد. آستانه شنوايي توسط دو روش PTA و OAE ارزيابي شد. بين آستانه شنوايي قبل و بعد از تيراندازي براي گوش راست و چپ در بسامد ۴۰۰۰ و بالاتر تفاوت معني دار آماري وجود داشت، ولي در بسامدهاي پايين تر اين تفاوت ديده نشد. نتايج آزمون OAE تفاوت آماري معني داري را بعد از تيراندازي نشان داد.