مقاله تاثير اعمال رژيم هاي مختلف آبياري در مراحل مختلف فنولوژيکي بر شاخصهاي فيزيولوژيکي رشد گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: تاثير اعمال رژيم هاي مختلف آبياري در مراحل مختلف فنولوژيکي بر شاخصهاي فيزيولوژيکي رشد گندم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قطع آبياري
مقاله زمانهاي مختلف آبياري
مقاله مراحل مختلف فنولوژيکي
مقاله شاخصهاي رشد گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوراسدالهي عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه تاثير رژيم هاي مختلف آبياري در مراحل مختلف رشد بر برخي از شاخصهاي رشد در گندم رقم اميد، اين آزمايش به صورت کرتهاي خرد شده در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با چهار تكرار انجام شد. در اين بررسي قطع آبياري در مراحل مختلف رشد گندم شامل مراحل ساقه دهي، گلدهي و پر شدن دانه و زمانهاي مختلف آبياري شامل آبياري در مرحله ظرفيت زراعي، %۷۵ ظرفيت زراعي، %۵۰ ظرفيت زراعي و %۲۵ ظرفيت زراعي به ترتيب به عنوان عوامل اصلي و فرعي در نظر گرفته شدند. با قطع آبياري در مراحل مختلف رشد، وزن خشك بوته، شاخص سطح برگ، سرعت رشد نسبي و سرعت رشد محصول نيز به طور معني داري تحت تاثير قرار گرفتند. بر اساس نتايج حاصله، بيشترين وزن خشك بوته، شاخص سطح برگ، سرعت رشد نسبي و سرعت رشد محصول مربوط به قطع آبياري از مرحله پرشدن دانه به بعد بود. همچنين با افزايش زمان آبياري، وزن خشك بوته، شاخص سطح برگ، سرعت رشد نسبي و سرعت رشد محصول نيز به طور معني داري كاهش يافتند. بيشترين ميزان اين صفات مربوط به آبياري در مرحله ظرفيت زراعي و كمترين ميزان به دست آمده مربوط به آبياري در %۲۵ ظرفيت زراعي بود. نتايج اين آزمايش نشان داد که شاخصهاي فيزيولوژيک رشد گندم تحت شدت و زمان اعمال تنش خشکي قرار گرفته و کاهش شديدي در ميزان اين صفات به وجود آمد.