مقاله تاثير افزايش تدريجي اهرم مالي، ميزان جريان نقدي آزاد و رشد شرکت بر مديريت سود شرکت هاي پذيرفته شده در بورس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در دانش حسابداري از صفحه ۹۵ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: تاثير افزايش تدريجي اهرم مالي، ميزان جريان نقدي آزاد و رشد شرکت بر مديريت سود شرکت هاي پذيرفته شده در بورس
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت سود
مقاله رفتارهاي فرصت طلبانه
مقاله اهرم مالي
مقاله جريان نقدي آزاد
مقاله رشد شرکت ها بر پايه سود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيدعباس
جناب آقای / سرکار خانم: کمالي احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مقاله بررسي اثر افزايش تدريجي اهرم مالي و ميزان جريان نقدي آزاد و رشد شركت به عنوان شاخص هاي رفتارهاي فرصت  طلبانه مديران بر مديريت سود است. در اين تحقيق سه فرضيه تدوين، و براي آزمون آنها نمونه اي از بين شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد. دوره پژوهش بين سال هاي ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶ به پنج دوره سه ساله تقسيم شد. سپس شرکت هاي واجد شرايط بر اساس ميزان تغييرات درجه اهرم مالي در دو گروه آزمايش و کنترل طبقه بندي شدند. گروه آزمايش شامل شرکت هايي است که داراي اهرم مالي افزايشي هستند و گروه کنترل نيز شامل شرکت هايي است که در طي دوره همواره اهرم مالي زيادي داشته اند بوده اند.
نتايج آزمون فرضيه هاي پژوهش نشان مي دهد که ميزان مديريت سود در شرکت هايي که همواره درجه اهرم مالي زيادي دارند با شرکت هايي که بتدريج درگير افزايش اهرم مالي مي شوند تفاوت معني داري ندارد. ساير نتايج پژوهش نشان مي دهد جريان نقدي آزاد و رشد شرکت عواملي تاثيرگذار در ميزان رفتارهاي فرصت طلبانه مديران هستند که در ميزان مديريت سود تاثير گذار بوده  است.