مقاله تاثير افزايش تعرفه هاي خدمات پزشکي و بيمارستاني بر شاخص قيمت بخش هاي اقتصادي با الگوي داده – ستانده (۸۶ – ۱۳۸۵) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۶۳ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: تاثير افزايش تعرفه هاي خدمات پزشکي و بيمارستاني بر شاخص قيمت بخش هاي اقتصادي با الگوي داده – ستانده (۸۶ – ۱۳۸۵)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعرفه
مقاله شاخص قيمت
مقاله تحليل داده – ستانده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضاپور عزيز
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورز خسرو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: سطوح قيمت و تعرفه هاي خدمات پزشکي و بيمارستاني خارج از روال بازار تعيين مي شود. لذا، حصول اطمينان از برآورد يک قيمت متعادل و ضرورت شفاف سازي پيامد قيمت هاي تعيين شده، براي سياستگذاران اهميت فراوان دارد.
هدف: مطالعه به منظور تعيين تاثير افزايش تعرفه هاي خدمات پزشکي و بيمارستاني بر شاخص قيمت بخش هاي اقتصادي با الگوي داده – ستانده انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه کاربردي، تمام بخش هاي اقتصادي کشور ايران بررسي شدند. جدول داده – ستانده سال ۱۳۸۰ مرکز آمار ايران، به عنوان پايه آماري به کار رفت. طي سه سناريوي متفاوت اثر افزايش تعرفه هاي خدمات پزشکي و بيمارستاني به صورت خفيف (معادل مقدار تعرفه هاي مصوب)، متوسط (معادل نرخ تورم) و شديد (معادل نرخ هاي پيشنهادي نظام پزشکي) در سال ۱۳۸۶نسبت به ۱۳۸۵ بر شاخص قيمت بخش هاي اقتصادي محاسبه شد. براي تحليل داده ها از رويکرد طرف عرضه داده – ستانده در قالب دو مدل باز و بسته و همچنين نرم افزار excel استفاده شد.
يافته ها: دامنه تغيير اثر افزايش تعرفه هاي خدمات پزشکي و بيمارستاني بر شاخص قيمت بخش هاي اقتصادي با اعمال سناريوهاي اول، دوم و سوم در قالب مدل باز، به ترتيب بين ۰٫۰۰۰۰۱ تا ۱۳٫۸۱، ۰٫۰۰۰۰۱ تا ۱۵٫۳۱ و ۰٫۰۰۰۰۳ تا ۵۰٫۴۳ درصد بود. در قالب اين مدل بخش پزشکي و بيمارستاني و سپس بخش خدمات اجتماعي، بيش ترين حساسيت مثبت را نسبت به افزايش تعرفه ها داشتند، در حالي که بخش کشاورزي کم ترين حساسيت مثبت را داشت. دامنه تغيير اثر افزايش تعرفه ها بر شاخص قيمت بخش هاي اقتصادي با اعمال سناريوهاي اول، دوم و سوم در قالب مدل بسته به ترتيب بين ۰٫۰۲ تا ۱۲٫۴۶، ۰٫۰۲ تا ۱۴٫۰۱ و ۰٫۰۶ تا ۴۶٫۱۴ درصد تعيين شد. حساسيت بخش ها در قالب مدل بسته همانند مدل باز نبود. در مدل باز برخي از بخش ها متاثر از تغيير تعرفه ها نبودند و حساسيت صفر داشتند.
نتيجه گيري: اثرات ناچيز تغيير تعرفه هاي خدمات پزشکي و بيمارستاني بر روي ساير بخش ها و نقش کم تر آن در دروني کردن فرآيند توليد و يکپارچگي اقتصاد نشان داد که بخش هاي مذکور اساسا ماهيت مصرف نهايي دارند تا واسطه اي. بنابراين پيشنهاد مي شود تغييرات تعرفه هاي خدمات پزشکي و بيمارستاني بر اساس نرخ تورم محاسبه و اعمال شود.