مقاله تاثير افزايش جريان خون بر عوارض و کفايت دياليز در بيماران همودياليزي با کي تي وي پايين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش پرستاري از صفحه ۶۲ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: تاثير افزايش جريان خون بر عوارض و کفايت دياليز در بيماران همودياليزي با کي تي وي پايين
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افزايش جريان خون
مقاله کفايت دياليز
مقاله همودياليز
مقاله KT/V

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهدادي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: بدخش مهين
جناب آقای / سرکار خانم: مسينايي ‌نژاد نصرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: دياليز ناکافي موجب افزايش عوارض ناشي از نارسايي مزمن مرحله پاياني کليه، طول مدت بستري و هزينه هاي تحميلي اضافه مي گردد. عوامل متعددي از جمله افزايش جريان خون در صورت عدم عوارض مي تواند در بهبود کفايت دياليز نقش داشته باشد لذا اين مطالعه با هدف بررسي ميزان تاثير افزايش جريان خون بر عوارض احتمالي و کفايت دياليز بيماران تحت همودياليز انجام شده است.
روش: در اين مطالعه نيمه تجربي يک گروهي (قبل و بعد) تمامي ۴۵ بيماري که از ۶ ماه گذشته هفته اي ۳ بار و هر بار به مدت ۳ تا ۴ ساعت تحت همودياليز قرار داشته و KT/V آن ها کمتر از ۱٫۲ بود در دو جلسه، که در جلسه اول جريان خون دستگاه بر روي ۲۳۰ ميلي ليتر در دقيقه و در جلسه دوم براي بيماران با وزن کمتر و بيشتر از ۶۵ کيلوگرم به ترتيب ۱۵ و ۲۰% به جريان خون دستگاه اضافه گرديد، در سال ۱۳۸۸ به وسيله پرسشنامه و چک ليست تحت مطالعه قرار گرفتند و در هر جلسه ميزان KT/V و عوارض ضمن همودياليز کنترل مي شد و در نهايت به وسيله آزمون هاي آماري Paird-Samples t-test و مک نمار با هم مقايسه گرديدند.
يافته ها: ميانگين فشار خون سيستولي و دياستولي، بروز هيپوتانسيون، تهوع، استفراغ و کرامپ عضلاني در دو وضعيت تفاوت معناداري نداشت و ميانگين KT/V بيماران قبل و بعد از مداخله به ترتيب ۰٫۰۹±۰٫۹۹ و ۰٫۱۲±۱٫۳ بود که نتايج تفاوت معناداري (p=0.001) از نظر کفايت دياليز نشان مي داد.
نتيجه گيري: با توجه به آن که عوارض حين همودياليز در دو وضعيت مطالعه تفاوت معناداري نداشت و کفايت همودياليز نيز با افزايش جريان خون افزايش يافته بود مي توان نتيجه گرفت که افزايش جريان خون روي کفايت دياليز موثر است
.