مقاله تاثير اقليم كازرون بر شاخصهاي كيفي روغن زيتون (.Olea europaea L) ارقام زرد، روغني و ماري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۴۷ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: تاثير اقليم كازرون بر شاخصهاي كيفي روغن زيتون (.Olea europaea L) ارقام زرد، روغني و ماري
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تركيبات فنولي
مقاله اسيدهاي چرب
مقاله رنگيزه ها
مقاله رقم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم پور ابوذر
جناب آقای / سرکار خانم: فتوحي قزويني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي صنم سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش شاخص هاي كيفي، تركيبات فنولي (هيدروكسي تيروزول، تيروزول، اسيد وانيليك و سيناميك)، اسيدهاي چرب و رنگيزه هاي روغن زيتون ارقام زرد، روغني و ماري در منطقه كازرون واقع در استان فارس مطالعه گرديد. اندازه گيري تركيبات فنولي نشان داد روغن رقم ماري داراي ميزان بالاتري اسيد سيناميك و وانيليك به ترتيب با ۱٫۴۰ و ۱٫۱۸ ميلي گرم در كيلوگرم روغن در مقايسه با ارقام زرد و روغني بود. در حالي كه روغن رقم زرد بيشترين ميزان تيروزول (۱٫۱۸ ميلي گرم در كيلوگرم) را داشت. همچنين ميزان فنول كل در روغن رقم روغني بيشترين ميزان (۱۷۹٫۹ ميلي گرم در كيلوگرم) و در روغن رقم ماري در كمترين ميزان (۱۶۹٫۹ ميلي گرم در كيلوگرم) بود. تجزيه اسيدهاي چرب با دستگاه GC نشان داد كه رقم ماري داراي بالاترين ميزان اسيد اولئيك (۷۷٫۹۲ درصد) و كمترين ميزان اسيد پالمتيك (۱۴٫۰۵ درصد) است. همچنين بيشترين ميزان كلروفيل و كاروتنوئيد به ترتيب مربوط به ارقام زرد و روغني بود.